Närbild på rosa stolsryggar

Fördjupad förståelse över hur genus och kön påverkar samhället idag

Kurs

Genusvetenskap B

30 hp

Vår

100%

Campus / Distans

Utveckla dina kunskaper om maktordningar som kön, genus och sexualitet. Fördjupa samtidigt din förmåga att med en kritisk blick analysera maktförhållanden, normer och antaganden i samhället. Under Genusvetenskap B tränar du din analytiska förmåga och ditt praktiska arbetssätt, samtidigt som du får kunskaper för yrkeslivet.

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i genusvetenskapliga teorier Genusvetenskap B består av fyra delkurser: Intersektionella teorier Familjen som genusskapande institution Kunskap, makt och metoder Självständigt vetenskapligt arbete I den första delkursen fördjupar du dig i intersektionella teorier. Du får läsa och diskutera olika teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan olika maktordningar. Din förståelse av begreppet intersektionalitet från A-kursen utvecklas och vidgas. I den andra delkursen studerar du begreppet familj och dess olika betydelser, både ur ett kulturellt, samtida och historiskt perspektiv. Du lär dig analysera olika synsätt på familjen samt dess betydelse för kön, sexualitet och sociala strukturer. Delkursen samläses vissa terminer (ej vårtermin 2023) med utbytesstudenter och undervisningsspråk är då engelska. Skriftliga uppgifter och hemtentamen kan dock skrivas på svenska. Under den tredje delkursen introduceras du för genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Här lär du dig bland annat praktiska metodövningar. Du diskuterar och reflekterar över relationen mellan teoretiska perspektiv, undersökningsområde och val av metoder. Denna delkurs förbereder dig för den fjärde och sista delkursen. Där kommer du, tillsammans med en kurskamrat, självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Detta ger dig en chans att fördjupa dig inom ett genusvetenskapligt område som du finner särskilt intressant och spännande. Arbetssätt Genusvetenskap B ges både som campuskurs och distanskurs. Campuskursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd och schemalagd undervisning per vecka. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium där även gästföreläsningar kan förekomma, exempelvis med forskare. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftiga inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. På sista delkursen skriver du en b-uppsats. Distanskursen består av obligatoriska zoomseminarier (vanligen ca 1–2 per vecka), zoomföreläsningar och inspelade föreläsningar, samt muntliga och skriftliga uppgifter. Även gästföreläsningar kan förekomma. Den vanligaste examinationsformen är hemtentamen. I den sista delkursen examineras du genom utförandet av en b-uppsats.
Se på samhällsfrågor med nya ögon genom maktordningar som genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.