Vad ingår?

Fördjupa dig i genusvetenskapliga teorier

Genusvetenskap B består av fyra delkurser:
  • Familjen som genusskapande institution
  • Intersektionella teorier
  • Kunskap, makt och metoder
  • Självständigt vetenskapligt arbete

I den första delkursen studerar du begreppet familj och dess olika betydelser, både ur ett kulturellt, samtida och historiskt perspektiv. Du lär dig analysera olika synsätt på familjen samt dess betydelse för kön, sexualitet och sociala strukturer. I den andra delkursen fördjupar du dig i intersektionella teorier. Du får läsa och diskutera olika teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan olika maktordningar. Din förståelse av begreppet intersektionalitet från A-kursen utvecklas och vidgas.

Under den tredje delkursen introduceras du för genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Här lär du dig bland annat praktiska metodövningar. Du diskuterar och reflekterar över relationen mellan teoretiska perspektiv, undersökningsområde och val av metoder. Denna delkurs förbereder dig för den fjärde och sista delkursen. Där kommer du, tillsammans med en kurskamrat, självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Detta ger dig en chans att fördjupa dig inom ett genusvetenskapligt område som du finner särskilt intressant och spännande.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra till sex timmar lärarledd studietid per vecka, vilket kan variera mellan delkurserna. Undervisningen växlar mellan föreläsningar och seminarier och även gästföreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är i form av hemtentamen, i sista momentet examineras du genom utförandet av en b-uppsats. Studenter delas vanligtvis in i seminariegrupper på cirka 10-20 personer.