Närbild på rosa stolsryggar

Fördjupa din förmåga att kritiskt granska samhälle, kultur och politik

Kurs

Genusvetenskap C

30 hp

Höst

100%

Distans

I Genusvetenskap C får du fördjupa dig i genusforskning och teorier. Du breddar din kunskap i bland annat feministisk teoriutveckling, och lär dig att självständigt använda dina kunskaper i olika situationer och sammanhang. Under kursens avslutande moment, en självständig uppsats, får du fördjupa dig i ett genusvetenskapligt område du tycker är intressant.

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Djupdyk i genusforskning och feministisk teoriutveckling Under kursen utvecklar du dina kunskaper om genusforskning och dess aktuella teori- och metoddiskussioner. Kursen är uppdelade i tre delkurser där den första är en teoretisk fördjupningskurs med inriktning mot aktuella forskningsfrågor och feministisk teoriutveckling. Här kommer du framförallt läsa, tolka och diskutera ett urval texter. I delkurs två fördjupar du dina kunskaper om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Bland annat kommer du diskutera och koppla kunskapsteoretiska diskussioner till forskningspraktiska problem. Här lär du dig praktiska metodövningar som varvas med diskussioner och reflektioner om bland annat kunskap, makt och olika metoddilemman. I den tredje och sista delkursen kommer du på egen hand genomföra ett större självständigt vetenskapligt arbete, i form av en C-uppsats. Du väljer själv vilket genusvetenskapliga område du vill fördjupa dig i. Arbetssätt Undervisningen består av inspelade föreläsningar och onlinediskussioner i form av zoomseminarier (ca 1-2 per vecka på eftermiddagstid) samt muntliga och skriftliga inlägg. Även gästföreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformen är hemtentamen. I den sista delkursen examineras du genom utförandet av en C-uppsats.
Se på samhällsfrågor med nya ögon genom maktordningar som genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.