Bänkar på rad i korridor

Fördjupad kunskap om olika historiska händelser

Kurs

Historia B, 1900-tal till nutid

30 hp

Höst

100%

Campus

Kursen är en kronologisk fortsättning på Historia A, forntid till 1800-tal. Du får en kronologisk överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang från 1900-talet till idag. Du får bland annat diskutera och tolka historievetenskaplig litteratur och historiska rörelser.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Översiktlig och fördjupad kunskap om historiska företeelser och problemområden Som en fortsättning på A-kursen innehåller B-kursen en delkurs om 1900-talets historia, en fördjupningskurs om den moderna tiden och en delkurs om postkolonial historia och historieskrivning. Delar av kurserna har ett översiktligt perspektiv som syftar till att ge dig en överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang. Genom andra delar av kurserna har du även möjlighet att få en fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden. I kursens sista moment skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats. Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra till åtta timmar lärarledd tid i veckan på högskolan. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. Du examineras genom bland annat en salstenta, en hemtenta och genomförandet av en vetenskaplig uppsats. Du studerar tillsammans med ungefär 25-30 andra studenter. Delar av kursen läser ni tillsammans med lärarutbildningen.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt.