Aula

Juridisk kunskap om idrottens organisering och reglering

Kurs

Idrottsjuridik I

7.5 hp

Är du intresserad av att lära dig om juridikens betydelse för dagens idrottsverksamhet och idrottsutövande. Vad finns det för utmaningar och förutsättningar. Kursen ger grundläggande kunskap om lagstiftningen inom idrottsrörelsen och i synnerhet om avtalsrätt och associationsrätt relevant för idrotten, ur både svenskt och europeiskt perspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Juridisk kompetens för arbete med idrottsverksamhet i Sverige och EU  Kunskaper inom juridik och förmågan att kritiskt kunna analysera och värdera information är användbara inom alla yrken. Efter studier i idrottsjuridik har du specialiserade kunskaper om lagstiftning av betydelse för såväl vindstdrivande som ideell idrottsverksamhet i Sverige och inom EU. Kursen förmedlar kompetenser med stark anknytning till såväl företagandet och arbetsmarknaden som den ideela idrottsrörelsen. Läs om ämnets forskning
Lär dig grunderna inom idrottsjuridik Kursen ger grundläggande kunskap om den civilrätsliga lagstiftningen som är av betydelse för idrottsverksamhet och idrottsutövande från såväl ett svenskt som Europeiskt perspektiv. Fokus ligger vid förmögenhetsrätt, i synnerhet avtalsrätt och associationsrätt som är av relevans för idrotten. Kursen behandlar frågor om rättskapacitet och rättslig förmåga, frågan om regelhierarki mellan förbund och föreningar, arbetsrättsliga frågor samt skadestånds- samt frågor kring försäkring som aktualiseras i samband med idrottsverksamhet. Arbetssätt Kursen består av cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Kursen antar cirka 45 studenter per termin. Du examineras genom sals- och hemtentamen och muntliga redovisningar antingen enskilt eller i grupp.
Juridiska frågor inom idrottsrörelsen På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.