Vad ingår?

Lär dig grunderna inom idrottsjuridik

Kursen ger grundläggande kunskap om den civilrätsliga lagstiftningen som är av betydelse för idrottsverksamhet och idrottsutövande från såväl ett svenskt som Europeiskt perspektiv. Fokus ligger vid förmögenhetsrätt, i synnerhet avtalsrätt och associationsrätt som är av relevans för idrotten. Kursen behandlar frågor om rättskapacitet och rättslig förmåga, frågan om regelhierarki mellan förbund och föreningar, arbetsrättsliga frågor samt skadestånds- samt frågor kring försäkring som aktualiseras i samband med idrottsverksamhet.

Arbetssätt

Kursen består av cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Kursen antar cirka 45 studenter per termin. Du examineras genom sals- och hemtentamen och muntliga redovisningar antingen enskilt eller i grupp.