Närbild på soffa i olika brunröda nyanser

Bredda dina vetenskapliga kunskaper och specialisera dig inom valfritt delområde

Kurs

Internationella relationer C

30 hp

Internationella relationer C är kursen för dig som vill fördjupa och specialisera dig inom ämnet. Du breddar först dina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod. Andra delen av terminen ägnas sedan åt en vetenskaplig uppsats, där du själv väljer ämne att skriva om och får tillfälle att specialisera dig inom valfritt delområde.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Politiskt ledarskap, offentlig förvaltning eller en forskningskarriär Efter studier i Internationella relationer kan du till exempel arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys eller offentlig förvaltning och beslutsfattande. Internationella relationer ger en utmärkt grund för dig som är intresserad av ledarroller, särskilt inom den offentliga sektorn. Men också för arbete i sociala rörelser och politiska partier. Du får en god förberedelse för studier på avancerad nivå i Internationella relationer eller Statsvetenskap. Vad gör tidigare studenter nu? Våra tidigare studenter återfinns på en variation av arbetsplatser. Till exempel på statliga ministerier, offentliga myndigheter, EU, nyhetsmedier, kommuner och andra offentliga organisationer. Där arbetar de bland annat som handläggare, analytiker eller utredare. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina vetenskapliga förmågor och specialisera dig inom valfritt delområde Kursen består av tre delkurser: Vetenskapsteori och metod, teoretisk fördjupning och uppsats. Under den första delkursen introduceras du för vetenskapsteoretiska och metodologiska problem på forskarförberedande nivå. Under denna delkurs får du analytiska ingångar och verktyg för det egna uppsatsskrivandet. Nästa delkurs är en teoretisk fördjupning där du utvecklar dina kunskaper om aktuella teorier och empiriska frågeställningar inom internationella relationer. Du får här både diskutera ämnesområdets huvudsakliga perspektiv och möjligheten att fördjupa dig inom ett specifikt område. Det kan exempelvis vara konflikthantering, globalisering, utrikespolitiskt beslutsfattande eller internationellt samarbete och förvaltning. Delkursen förbereder dig inför C-uppsatsen. Denna delkurs ges på engelska. I det sista momentet, uppsats, ska du författa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Inom detta moment får du själv välja vilket delområde du vill skriva om och får således möjligheten att specialisera dig. Uppsatsen skriver du självständigt men med stöd i form av individuell och kollektiv handledning. Arbetssätt Du studerar om en grupp av cirka 10 studenter. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier, övningar och grupparbeten. Gästföreläsningar förekommer. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, obligatorisk närvaro på seminarier, hemtentamen samt författandet av en kandidatuppsats. Uppsatsen examineras även genom försvar och opposition av uppsats.
Vill du förstå hur makt skapas och upprätthålls i samhället? Genom studier i Internationella relationer lär du dig att självständigt analysera politiska problem och kritiskt utvärdera samhällsvetenskaplig litteratur. Ämnet är för dig som till exempel vill arbeta med omvärldsanalys och opinionsbildning, eller inom offentlig förvaltning och beslutsfattande. Under studierna får du bland annat studera frågor som: Hur fungerar den representativa demokratin, både formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg? På Södertörns högskola är Internationella relationer och ämnet Statsvetenskap nära sammankopplade. Södertörns högskola erbjuder kurser i Internationella relationer på grundnivå. På avancerad nivå är ämnesområdet en del av kurser och program i Statsvetenskap. Under dina studier kommer du möta kvalificerade lärare, varav flera bedriver egen forskning. Ämnet bedriver forskning inom områden som till exempel politiska partier, demokrati, demokratisering, migration och sina konsekvenser, ledarskap, policyprocesser, säkerhetspolitik och utrikespolitik.