Del av träbänk med grön gräsmatta.

Granska politiska tal på plats under Järvaveckan!

Kurs

Järvaveckan som retorisk arena

7.5 hp

Vässa dina kunskaper i retorikvetenskap! Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att analysera politiska tal. Du får studera politiska partiers och intresseorganisationers opinionsbildande verksamhet, delvis på plats under Järvaveckan. Du får även problematisera Järvaveckan som politisk arena och studera interaktionen mellan olika aktörer och intressegrupper.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Granska politiska tal och undersök opinionsbildande kampanjer Inom ramen för Järvaveckan studerar du politiska partier och intresseorganisationers opinionsbildande verksamhet. Du undersöker även utvalda politiska tal. Under kursen problematiserar du Järvaveckan som politisk arena genom att, delvis på plats på Järvafältet, studera interaktionen mellan olika aktörer och intressegrupper. Det kan exempelvis vara mötet mellan politiker och medborgare. Vidare undersöker du och kommenterar politiska partiers och intresseorganisationers opinionsbildning samt hur opinionsbildande kampanjer planeras och genomförs. Du studerar kommunikations- och retorikvetenskaplig teori och analysmetod samt en orientering om partier och ideologier. Delar av kursen håller till på Järvafältet. Jämförande analyser av den opinionsbildning i Almedalen som förmedlas via medier ingår också. Arbetssätt Undervisningen sker dels i form av föreläsningar och seminarier, dels i form av praktiska moment under Järvaveckan. Du examineras bland annat genom skriftliga uppgifter samt obligatoriskt deltagande under seminarier.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.