Aula

Sexualitet och kärlek i politiken

Kurs

Klassikerläsning: Aleksandra Kollontaj - sexualitet och politik

7.5 hp

Vilken roll spelar sexualitet och kärlek i politiken? Under kursen närmar vi oss denna fråga genom politikern, diplomaten och författaren Alexandra Kollontajs teoretiska och litterära arbeten. Här läser vi Kollontajs texter i syfte att få syn på sexualitet och kärlek som politiska fenomen. Vi kommer också bekanta oss med hur senare tänkare har lyft fram och tolkat olika delar av Kollontajs arbeten. Utöver kurslitteraturen uppmuntras studenterna till att följa hur sexualitet och kärlek debatteras och behandlas inom samtida politiska diskussioner och konstnärliga uttrycksformer.

Kursen ger en inblick i hur regleringar och tolkningar av sexualitet och kärlek har utgjort en nyckelfråga i den politiska filosofihistorien. För tänkare som Platon, Rousseau, Kant, Beauvoir och Rand har människors kärleksliv och frågor om hur och vem man bör älska haft en avgörande betydelse för det gemensamma, politiska livet. Även om sexualitet och kärlek är föga uppmärksammade som politiska begrepp och fenomen så kan en undersökning av nutida politiska tankeströmningar i Polen, Ungern, Ryssland, Brazilien och också Sverige, visa hur dessa begrepp utgör avgörande politiska dimensioner.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Förstå vår egen tid och vår egen historicitet Genom Kollontajs kritik av ett borgerligt kärleksideal som relaterar sexualitet till ägande belyser vi hur en jämlikhetssträvan har varit bärande för framväxten av 1900-talets demokratitänkande, men också hur denna strävan på inga sätt kan ses som en linjär historia. Ett mål med kursen är därför att få en djupare förståelse för hur sexualitet och kärlek framträder som politiska fenomen och hur föreställningar om dessa fenomen aktiveras inom en nutida nykonservativ sexualpolitik. Utöver att få grundläggande kunskaper om Kollontajs politiska tänkande så ger kursen därmed en införing i ett centralt politiskt tema och verktyg till att förstå vår egen tid och vår egen historicitet. Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.