Rosa sittyta i bibliotek. Person sitter och läser.

Studera detta centrala verks betydelse för dåtidens samhällsdebatt och nutidens kulturteori

Kurs

Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media

7.5 hp

1964 lanserades Understanding Media: The Extensions of Man av den kanadensiske litteraturvetaren Marshall McLuhan. Idag har han fått förnyad aktualitet då flera av hans profetior tycks ha besannats efter hans död 1980. Under kursen får du närma dig detta verk och bland annat diskutera bakgrunden till McLuhans idéer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Läs och diskutera McLuhans litterära verk ”The medium is the message”, ”the global village”, ”hot media”/”cool media” är begrepp som lanserades i Understanding Media: The Extensions of Man av den kanadensiske litteraturvetaren Marshall McLuhan år 1964. McLuhans analyser av de medieteknologiska revolutionernas konsekvenser för tänkande, kultur och samhälle fick stort inflytande i 1960-talets debatt om massmedia och journalistik och i de följande decenniernas akademiska kulturteori. McLuhan var pionjär inom analys av populärkulturella uttryck och blev en betydande inspiratör bland sin tids konstnärer och estetiska debattörer. Med sin excentriska språkliga och analytiska stil uppfattades han ofta som ett kulturfilosofiskt orakel. I dag har han fått förnyad aktualitet sedan många av hans profetior tycks ha besannats i den ”cybervärld” som utvecklats efter hans död 1980. Under kursen får du diskutera bakgrunden till McLuhans idéer, deras roll i 1960-talets samhällsdebatt och deras position inom humanistisk forskning om teknik och historisk förändring. Vi diskuterar även McLuhan som inspiratör för postmoderna teoretiker som Jean Baudrillard, återklangen hos mediesociologer som Manuel Castells och McLuhans sentida efterföljare inom så kallat medieekologi. Arbetssätt Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Högskolan uppmuntrar dig att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.