Grå och rosa stolar i grupp med bord emellan.

Träna på att skapa egna kommunikativa strategier

Kurs

Kommunikationsteori och analys

7.5 hp

Under kursen får du möjlighet att arbeta teoretiskt och praktiskt med kommunikation som begrepp, och som praktik. Du får bland annat genomföra egna analyser av olika kommunikationssituationer och skapa egna kommunikativa strategier. Du får lära dig om det kommunikativa arbetets olika delar – från planering till uppföljning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Utforma egna kommunikativa strategier och kommunikationsmaterial Du får arbeta teoretiskt och praktiskt med kommunikation som begrepp och som praktik. Kursen utgår från grundläggande teoretiska kommunikationsmodeller och föreställningar om kommunikation i olika samhällsområden. Till exempel inom reklam- och kommunikation, opinionsbildning och undervisning. Utifrån dessa modeller och föreställningar diskuterar du kommunikationens olika områden. Du får möjlighet att fördjupa din förståelse av, och diskutera grunderna för, synen på kommunikation inom olika sektorer. Under kursen får du genomföra egna analyser av olika kommunikationssituationer. Du får även skapa egna kommunikativa strategier för kommunikativa upplägg. Du lär dig planera, producera och presentera ett kommunikativt upplägg. Detta genom att välja en kommunikationsåtgärd, författa en kampanjplan och producera det tekniska underlaget. Du presenterar också en kalkyl kring utfall och effekt av den kommunikationsåtgärd du valde. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, analyser och praktiska övningar. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, olika produktionsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier. Kursen ingår i Medievetarprogrammet men kan också läsas fristående.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.