Träbänkar i korridor.

Fördjupa dina kunskaper om den svenska offentliga rätten

Kurs

Komparativ offentlig rätt

30 hp

Höst

100%

Campus

Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse över den svenska offentliga rätten, bland annat genom jämförelser med utländska konstitutioner. Du fördjupar även dina kunskaper i några utvalda länders förvaltningsrätt. Kursen är för dig som vill ha en kandidatexamen i offentlig rätt.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Fördjupade kunskaper genom ett självständigt vetenskaplig arbete Komparativ offentlig rätt består av två delkurser: Teori och metod samt uppsats. I den första delkursen lär du dig om några utvalda länders konstitutioner och förvaltningsförfaranden. Du studerar även teorier och metoder kring jämförandet av rättsinstitut i de olika länderna. I den andra delkursen skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Uppsatsen ska behandla ett offentligrättsligt ämne ur ett komparativrättsligt perspektiv. Arbetssätt Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och handledning. Studiebesök och gästföreläsningar förekommer i kursen. Du examineras i den först delkursen genom en skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, presentationer och inlämningsuppgifter. I uppsatskursen examineras du genom författande av en uppsats, opponering på en annan students uppsats samt aktivt seminariedeltagande. Du läser tillsammans med cirka 60 andra studenter.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.