Gröna fåtöljer med penna och papper.

Utveckla ditt skrivande, din kreativitet och din språkkänsla

Kurs

Kreativt skrivande A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Under kursen får du möjlighet att utveckla ditt kreativa skrivande i olika genrer som novell, deckare och essä. Du introduceras för teorier om skrivande och kreativitet. Du får tillfällen att utforska din egen röst, ditt språk och ditt berättande. Kursen fokuserar dels på kunskaper i skrivande, dels på kunskaper i läsande. Kursen innehåller en blandning av korta improviserade uppgifter och mer omfattande skrivövningar. Du får ta emot och ge konstruktiv kritik och ditt skrivande utvecklas när du analyserar och diskuterar egna och andras texter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Läs om ämnets forskning
Utforska din egna röst, språk och berättande Kursen består av fem delkurser. Under den första delkursen utforskar du din egen skrivprocess och börjar bygga upp en egen textbank med egna texter. Under den andra delkursen får du undersöka ett par författares skrivprocess och diskutera deras olika syn på sitt skrivande. Den tredje delkursen handlar om novellen, dess form och möjligheter. Den fjärde delkursen ger dig en introduktion till olika metoder för textanalys, och du får fördjupa din förmåga att tala om egna och andras texter. Den femte och sista delkursen fokuserar tre populära genrer: deckare, romance och skräck. Du får pröva ett par dramaturgiska metoder och övar på att planera ett helt bokprojekt. Arbetssätt Kursen innehåller cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen sker i form av seminarier, textsamtal och texthandledning. Du examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande. Under kursen får du dessutom ta del av gästföreläsningar med olika författare. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för att ge varandra respons på texterna och för att samarbeta kring vissa uppgifter.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Kreativt skrivande A är för dig som vill utveckla ditt kreativa skrivande, både praktiskt och teoretiskt. Du lär dig flera strategier som du kan använda för att utnyttja både din kreativitet och din fantasi. Du lär dig mer om olika genrer och hur du skriver inom dem. Kreativt skrivande ingår i kursutbudet för ämnet svenska vid Södertörns högskola. Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information.