Vad ingår?

Utforska din egna röst, språk och berättande

Under kursen får du testa på eget skrivande i olika genrer som novell, reportage och essä. Du introduceras för teorier om skrivande och kreativitet. Du får tillfällen att utforska din egna röst, ditt språk och ditt berättande. Kursen fokuserar dels på kunskaper i skrivande, dels på kunskaper i läsande. Kursen innehåller en blandning av korta improviserade uppgifter och mer omfattande skrivövningar.

Genom att analysera egna texter och andras, såväl som kurslitteraturen, utvecklas du genom hela läs- och skrivprocessen. Du får vid flera tillfällen ta emot och ge konstruktiv kritik som gör att du kan utveckla dina egna texter.

Kursen består av fyra delkurser. Under den första delkursen får du pröva olika kreativa skrivövningar och lära dig att ge och ta konstruktiv kritik. Den första delkursen orienterar dig även i skrivteori. Under den andra delkursen får du öva på att skriva texter inom några olika genrer. Den tredje delkursen ger dig en introduktion till olika metoder för textanalys, och du får fördjupa din förmåga att bedöma egna och andras texter. I den sista delkursen får du kunskaper i essän som genre och insikter i förhållandet mellan text och tanke.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen sker i form av seminarier, textsamtal och texthandledning. Du examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande.

Under kursen får du dessutom ta del av gästföreläsningar med olika författare. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för att ge varandra respons på texterna och för att samarbeta kring vissa uppgifter.