Gröna fåtöljer med penna och papper.

Fördjupa ditt skrivande och dina textkritiska perspektiv

Kurs

Kreativt skrivande B

30 hp

Vår

100%

Campus

Genom en variation av genrer, perspektiv och tekniker får du utveckla ditt kreativa skrivande. Du får testa på att arbeta med skrivande i projektform och i grupp. Kursen fokuserar även på avancerad textkritik. Du får utveckla din förmåga att ge och ta konstruktiv kritik. Du reflekterar över dina egna texter i relation till andras och ur ett vidare samhällsperspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Läs om ämnets forskning
Fem delkurser som ger dig verktyg att utveckla ditt kreativa skrivande Genom varierade skrivövningar får du bekanta dig med olika genrer och dess uttryckssätt. Bland annat berörs genrer som biografi, självbiografi och fanfiction. Du får också bekanta dig med AI-assisterat skrivande. Kursen innehåller moment där du får leda skrivprojekt tillsammans med andra. Genom återkommande responsarbete får du samtidigt övning i att ge såväl som ta emot konstruktiv kritik. Kursen består av fem delkurser. Den första utforskar olika tekniker för att arbeta med historiska eller nutida dokumentärt material. Den andra handlar om digitalt skrivande – fanfiction och hur artificiell intelligens kan bidra i skrivprocessen. Under den tredje delkursen får du utveckla din förmåga att delta i gemensamt arbete kring egna och andras texter. Den fjärde delkursen utforskar essägenren. Under den sista delkursen genomför du ett eget självständigt skrivprojekt. Det egna skrivprojektet inkluderar en reflektion över dina egna texter i relation till andra texter och ur ett bredare samhällsperspektiv. Arbetssätt Undervisningen sker i form av seminarier, textsamtal och texthandledning. Du examineras genom olika skriftliga uppgifter. Under kursen förekommer även föreläsningar av olika författare. Du studerar tillsammans med en grupp som ibland delas in i mindre grupper för responsarbete och samarbete kring olika uppgifter.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Under B-kursen får du fördjupa din kännedom om, och din förmåga att skriva inom, olika genrer. Till exempel fanfiction, självbiografi och essä. Kursen fokuserar även på avancerad textkritik och former för kreativt arbete. Du får utveckla din förmåga att ge och ta konstruktiv kritik, samt arbeta i projektform kring skrivande. Kreativt skrivande ingår i kursutbudet för ämnet svenska vid Södertörns högskola.  Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information.