Närbild på gröna sammetsstolar

Moderna perspektiv på klassisk litteratur

Kurs

Litteraturvetenskap A med skapande svenska

30 hp

Höst

100%

Campus

Med utgångspunkt i kritiska perspektiv, såsom exempelvis genus- och queerteori, postkolonialism och ekokritik får du analysera litteratur och samtidigt utveckla ditt eget skrivande. Du får ta dig an både mer och mindre kända författarskap och texter från äldre och nyare tid med ett kritiskt förhållningssätt. Att koppla samman äldre texter med moderna teorier skapar intressanta diskussioner och insikter om litteraturens roll i utvecklingen av samhälle och politik.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Kritisk läsning och utvecklande skrivmoment Litteraturvetenskap A erbjuder dig som är intresserad av litteratur att studera texter utifrån deras karaktär och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig relevanta texter utifrån perspektiv som genus, sexualitet, klass, postkolonialism och ekokritik. Kursen börjar med en introduktion till litteraturstudiet och dess grundläggande metoder, teorier och perspektiv. Tillämpningen av dessa uppövas genom läsningar och diskussioner av den allra äldsta litteraturen, från forntid till cirka år 0. Därefter ligger fokus på kritisk läsning av betydande verk i litteraturhistorien från medeltiden till 2000-talet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att läsa både mer och mindre kända verk, utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Parallellt med alla delkurser löper momentet Skapande svenska, där du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande i takt med att du läser andras texter. Litteraturvetenskapen på Södertörns högskola har en stark anknytning till moderna kritiska perspektiv, som exempelvis genusteori, queerteori, ekokritik och postkolonial teori. Litteraturens roll i samhället och politiken är central genom hela kursen och du kommer att utveckla en förmåga att förhålla dig kritiskt till både text och kultur. Arbetssätt Varje termin antas cirka 25 studenter till kursen. Per vecka ingår sex timmar lärarledd undervisning, vilken utgörs av föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna delas studenterna in i mindre diskussionsgrupper och förbereder sig tillsammans. Vanliga examinationsformer är hemtentamen och examinerande seminarier.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.