Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Vad ingår?

Kritisk läsning och utvecklande skrivmoment

Litteraturvetenskap A erbjuder dig som är intresserad av litteratur att studera texter utifrån deras karaktär och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig relevanta texter utifrån perspektiv som genus, klass och etnicitet.

Kursen börjar med en kort introduktion av vad det innebär att studera litteratur. Du får bekanta dig med olika perspektiv, tolkningsmodeller och metoder genom att läsa ett antal kända verk från olika epoker. Därefter ligger fokus på kritisk läsning av betydande verk i litteraturhistorien från antiken till 1900-talet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att läsa både mer och mindre kända verk, utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv.

Parallellt med alla delkurser löper momentet Skapande svenska, där du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande i takt med att du läser andras texter.

Litteraturvetenskapen på Södertörns högskola har en stark anknytning till moderna kritiska perspektiv, som exempelvis queerteori och postkolonial teori. Litteraturens roll i samhället och politiken är central genom hela kursen och du kommer att utveckla en förmåga att förhålla dig kritiskt till både text och kultur.

Arbetssätt

Varje termin antas cirka 30 studenter till kursen. Det ingår sex timmar lärarledd undervisning i veckan, vilket sker genom introducerande föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna kommer ni att delas in i mindre diskussionsgrupper och förbereda er tillsammans.

Vanliga examinationsformer är hemtentamen och examinerande seminarier.