Vad ingår?

Kritisk läsning och utvecklande skrivmoment

Litteraturvetenskap A erbjuder dig som är intresserad av litteratur att studera texter utifrån deras karaktär och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig relevanta texter utifrån perspektiv som genus, sexualitet, klass, postkolonialism och ekokritik.

Kursen börjar med en introduktion till litteraturstudiet och dess grundläggande metoder, teorier och perspektiv. Tillämpningen av dessa uppövas genom läsningar och diskussioner av den allra äldsta litteraturen, från forntid till cirka år 0. Därefter ligger fokus på kritisk läsning av betydande verk i litteraturhistorien från medeltiden till 2000-talet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att läsa både mer och mindre kända verk, utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv.

Parallellt med alla delkurser löper momentet Skapande svenska, där du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande i takt med att du läser andras texter.

Litteraturvetenskapen på Södertörns högskola har en stark anknytning till moderna kritiska perspektiv, som exempelvis genusteori, queerteori, ekokritik och postkolonial teori. Litteraturens roll i samhället och politiken är central genom hela kursen och du kommer att utveckla en förmåga att förhålla dig kritiskt till både text och kultur.

Arbetssätt

Varje termin antas cirka 25 studenter till kursen. Per vecka ingår sex timmar lärarledd undervisning, vilken utgörs av föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna delas studenterna in i mindre diskussionsgrupper och förbereder sig tillsammans.

Vanliga examinationsformer är hemtentamen och examinerande seminarier.