Närbild på gröna sammetsstolar

Fördjupade kritiska perspektiv på ditt eget och andras skrivande

Kurs

Litteraturvetenskap B med skapande svenska

30 hp

Vår

100%

Campus

Litteraturvetenskap B riktar sig till dig som vill vidareutveckla ditt kritiska förhållningssätt till text och kultur efter A-kursen. Du får analysera både ditt eget och andras skrivande, med såväl äldre som nyare litteratur. Med moderna synsätt som genusteori går du tematiskt igenom litteraturhistorien och får flera tillfällen att fokusera på ett ämne som intresserar dig extra.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Utforska nya delar av litteraturhistorien i djupare analyser I Litteraturvetenskap B kommer du att fördjupa dina kunskaper och kritiska perspektiv som du fått under A-kursen. För dig som har intresse för litteratur i allmänhet, men även för det egna skrivandet och litteraturkritik är detta en naturlig utveckling. I denna kurs får du en bred orientering i äldre och nyare litteratur, grundläggande kunskaper i texttolkning utifrån genusperspektivet och andra litteraturteoretiska synsätt. Kursen har ett tematiskt upplägg vilket innebär att delkurserna har olika teman. Du kommer att få fördjupade dig i olika författarskap, litterära perioder och litteraturhistoriska teman. En av delkurserna läses på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Parallellt med de tematiska kurserna ägnar du dig åt eget skrivande genom delkursen Skapande svenska med betoning på offentligt skrivande, exempelvis recensioner eller essäer. Kursen avslutas med en uppsatsskrivning där du förväntas självständigt reflektera kring ett relevant, litteraturvetenskapligt ämne. Arbetssätt Kursen innebär ungefär sex timmar lärarledd tid i veckan, vilket består av både föreläsningar och seminarier. Utöver detta är du som student på Litteraturvetenskap B även inbjuden till högre seminarier där gästföreläsare deltar. Även teaterbesök kan förekomma. Vanliga examinationsformer är skriftliga hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier. För uppsats gäller även att du lägger fram och försvarar din uppsats samt opponerar på en annan students uppsats.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.