Aula

Studera människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten

Kurs

Marinarkeologi

30 hp

Är du extra intresserad av arkeologi i, eller i närheten av vatten? Marinarkeologi är för dig som vill veta mer om människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten. Under kursens gång kommer du att lära dig om den metodik som används vid arkeologiska undersökningar under vatten.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på exempelvis museer, inom kulturmiljövården, vid universitet eller högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. För dig som har studerat marinarkeologi kan du efter studier arbeta som marinarkeolog. Du har kunskap om verksamheter och näringsliv kopplat till sjöar och hav, och människans utveckling med marina perspektiv. Du har genom studier i arkeologi tränat din analytiska förmåga. Du har övning i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer och har kunskaper inom akademiskt skrivande. Du besitter även förmågan att planera, strukturera och genomföra ett arbete. Väljer du att studera vidare på avancerad nivå är utbildningen forskningsförberedande. Alltså kan du som vill forska vidare inom arkeologi.
Djupdyk i det marinarkeologiska forskningsfältet Kursen inleds med en diskussion om det marinarkeologiska perspektivets teoretiska och historiska bakgrund. Därefter presenteras och analyseras olika former av marinarkeologiska källmaterial, från såväl metodiska som teoretiska aspekter. Du kommer även att ha ett projektarbete och ett mindre fältarbete i en marint präglad miljö. Det marinarkeologiska perspektivet står i centrum under kursen i form av den kunskap som går att få om människan och samhället från arkeologiska lämningar belägna under vatten eller med anknytning till vatten. Kursen är samtidigt tvärvetenskaplig och behandlar även tekniska aspekter av undervattensarbete och till viss del även marin kultur ur andra vetenskapliga perspektiv. Kursen består av tre delkurser: Marinarkeologin som forskningsfält, Marinarkeologins källmaterial och Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie Arbetssätt Du läser kursen tillsammans med ett 15-tal studenter. Ni har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan uppdelat på två eller tre tillfällen. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt egen informationsinhämtning. Studiebesök och gästföreläsningar ingår i kursen. I delkursen Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie ingår även fältundervisning vilken brukar vara heltid under en vecka. Du kommer att examineras enligt följande: Marinarkeologin som forskningsfält: Skriftlig inlämningsuppgift samt deltagande i obligatoriska seminarier. Marinarkeologins källmaterial: Muntlig redovisning i grupp, obligatorisk närvaro vid studiebesök samt skriftlig tentamen. Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie: Aktiv närvaro vid fältmoment samt skriftlig inlämning av fördjupningsuppgift. Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter
Studera människan och samhället från stenålder till modern tid Arkeologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera människan och samhället ur ett långt tidsperspektiv – från stenåldern till modern tid. Arkeologistudier handlar såväl om forntiden som om dagens samhälle och oss själva. För vilka skulle vi vara utan en historia och bakgrund? Du får lära dig hur du kan undersöka och dokumentera materiella inlämningar. Du lär dig sedan att tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Du utvecklar förmågan att genom studier av materiella spår kunna tolka hur människor levt i olika tider och kulturella sammanhang. På Södertörns högskola kan du även studera marinarkeologi. Som marinarkeolog har du ett särskilt fokus på den kunskap som går att få om människan och samhället genom arkeologiska fynd från, eller i anknytning till, vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar som till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.