Vad ingår?

Djupdyk i det marinarkeologiska forskningsfältet

Kursen inleds med en diskussion om det marinarkeologiska perspektivets teoretiska och historiska bakgrund. Därefter presenteras och analyseras olika former av marinarkeologiska källmaterial, från såväl metodiska som teoretiska aspekter. Du kommer även att ha ett projektarbete och ett mindre fältarbete i en marint präglad miljö. Det marinarkeologiska perspektivet står i centrum under kursen i form av den kunskap som går att få om människan och samhället från arkeologiska lämningar belägna under vatten eller med anknytning till vatten. Kursen är samtidigt tvärvetenskaplig och behandlar även tekniska aspekter av undervattensarbete och till viss del även marin kultur ur andra vetenskapliga perspektiv.

Kursen består av tre delkurser: Marinarkeologin som forskningsfält, Marinarkeologins källmaterial och Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie

Arbetssätt

Du läser kursen tillsammans med ett 15-tal studenter. Ni har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan uppdelat på två eller tre tillfällen. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt egen informationsinhämtning. Studiebesök och gästföreläsningar ingår i kursen. I delkursen Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie ingår även fältundervisning vilken brukar vara heltid under en vecka.

Du kommer att examineras enligt följande:
Marinarkeologin som forskningsfält: Skriftlig inlämningsuppgift samt deltagande i obligatoriska seminarier.
Marinarkeologins källmaterial: Muntlig redovisning i grupp, obligatorisk närvaro vid studiebesök samt skriftlig tentamen.
Marinarkeologiskt projektarbete/fältstudie: Aktiv närvaro vid fältmoment samt skriftlig inlämning av fördjupningsuppgift.

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter