stolsben i metall

Studera olika sociala rörelser och aktivism i medier idag

Kurs

Medieaktivism: Medier och sociala rörelser

15 hp

Under kursen presenteras du för historiska och kritiska perspektiv som hjälper dig förstå samtida former av aktivism och kampanjer i medier. Teoretiska moment kompletteras med praktiska övningar. Du lär dig bland annat analysera mediekampanjer såväl som att utforma egna strategier för medieanvändning i kampanjsyfte.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Lär dig förstå olika samtida former av aktivism i media Kursen belyser och analyserar olika sociala rörelsers mediepraktiker. Genom historiska och kritiska perspektiv lär du dig förstå olika samtida former av aktivism och hur sociala rörelser har använt medier för att kommunicera ut sina budskap. Du får även undersöka samtida kommunikationskanalers möjligheter och begränsningar när det kommer till att bedriva kampanjer, som till exempel sociala medier. Du läser två delkurser. I den första delkursen får du undersöka hur medieforskningen teoretiskt har närmat sig sociala rörelser, alternativa offentligheter och kulturellt motstånd. I den andra delkursen behandlas olika former av, och perspektiv på, aktivism, sociala rörelser samt politiska kampanjer. Teoretiska moment kompletteras med praktiska övningar där du bland annat lär dig att analysera olika mediekampanjer. Du får även lära dig att utforma en egen strategi kring medieanvändning i kampanjsyfte. Kursen berör frågor som: Vilka möjligheter och begränsningar finns det för sociala rörelser att agera i och genom samtida medier? Hur har de möjligheterna och begränsningarna sett ut historiskt? Vad har samtida medier och mediekanaler egentligen förändrat och på vilket sätt? Arbetssätt Kursen är en distanskurs som omfattar 15 högskolepoäng och ges på halvfart. Du kan kombinera kursen med kursen “Medieaktivism och alternativa medier”. Undervisningen är nätbaserad och en kombination av förinspelade föreläsningar och föreläsningar som sänds i realtid med möjlighet till diskussioner. Du examineras genom närvaro vid de föreläsningar som sänds i realtid och aktivt deltagande på de efterföljande diskussionerna, grupparbeten, respons på andra studenters texter samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.