Grön plaststol i närbild.

Förbered dig för en framtid inom mediebranschen

Kurs

Mediearbete och yrkesroller

5 hp

Vad innebär det att arbeta inom mediebranschen? Vad finns det för olika yrkesroller, och hur kommer medie- och kommunikationsarbete se ut i framtiden? Om du är intresserad av svaren på dessa frågor ska du läsa kursen Mediearbete och yrkesroller. Kursen ger dig insikt i mediebranschen, och förbereder dig som student inför arbete inom medierelaterade yrken.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Förstå branschens utveckling och möt yrkesverksamma Under kursens gång lär du dig förstå hur mediebranschen utvecklas och vilken betydelse det har för personer som arbetar inom denna. Du lär dig bland annat om vilka nya och framväxande yrken som branschen erbjuder, samt utvecklar ett värderande förhållningssätt till dessa arbetsmöjligheter. Du får under kursen möta, lyssna till och diskutera med människor som arbetar med medier och kommunikation inom en föränderlig arbetsmarknad. Kursen varvar mellan teoretiska och praktiska övningar för att du ska få en bred kunskap och kompetens. Utgångspunkten för kursen är att ge dig analytiska och kritiska perspektiv för att förstå förändringar som organisation, produktion och arbetsförhållanden inom industrin. Kursen tar även upp aktuella exempel på strukturella förändringar inom medieindustrin. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande samt obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet. Under kursen får du mer specifikt diskutera mediebranschens utveckling och förutsättningar för anställda. Genom möten med yrkesverksamma, samt teoretiska och praktiska övningar förbereds du för arbete inom medierelaterade yrken.