Rosa och orange stol bredvid varandra.

Lär dig analysera och formulera olika typer av mediekritik

Kurs

Mediekritik

15 hp

Under kursen lär du dig både att analysera och själv formulera olika typer av mediekritik. Genom praktiska skrivövningar utvecklar du din förmåga att producera olika former av mediekritiska texter. Genom workshops, där du och dina kurskamrater får läsa och diskutera varandras texter, lär du dig även att analysera mediekritiska texter.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Träna din förmåga att producera mediekritiska texter Under kursen får du arbeta med att analysera, och själv formulera två typer av mediekritik. Den ena typen av mediekritik handlar om den kritik som framförs mot mediernas verklighetsbild, ofta på politiska grunder. Den typen av kritik kan riktas mot det man upplever som felaktigt eller snedvridet i mediernas rapportering av ett skeende. Det kan också vara mot falska föreställningar som mediernas representationer skapar i stort. Den andra typen av mediekritik syftar på texter som påminner om traditionell litteratur- eller filmkritik. Där värderande perspektiv kan grundas på form och innehåll i specifika produktioner. Eller där frågor som till exempel “Vad är bra TV?” eller “Hur berättar digitala medier?” diskuteras. Du får läsa några klassiska mediekritiska verk, och arbeta praktiskt med att skriva olika genretypiska texter som debattartikel, essä, kritisk granskning och analys. Kursens huvudfokus ligger på att din egen textproduktion samt workshops där vi läser och diskuterar varandras texter. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt samt seminarier. Under seminarier kan även gästkritiker från arbetslivet förekomma, som till exempel journalister och kulturskribenter. Under seminarier och workshops förväntas du presentera, kritiskt värdera och diskutera dina egna och dina kurskamraters skriftliga övningar. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier och workshops.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.