Vad ingår?

Träna din förmåga att producera mediekritiska texter

Under kursen får du arbeta med att analysera, och själv formulera två typer av mediekritik. Den ena typen av mediekritik handlar om den kritik som framförs mot mediernas verklighetsbild, ofta på politiska grunder. Den typen av kritik kan riktas mot det man upplever som felaktigt eller snedvridet i mediernas rapportering av ett skeende. Det kan också vara mot falska föreställningar som mediernas representationer skapar i stort.

Den andra typen av mediekritik syftar på texter som påminner om traditionell litteratur- eller filmkritik. Där värderande perspektiv kan grundas på form och innehåll i specifika produktioner. Eller där frågor som till exempel “Vad är bra TV?” eller “Hur berättar digitala medier?” diskuteras.

Du får läsa några klassiska mediekritiska verk, och arbeta praktiskt med att skriva olika genretypiska texter som debattartikel, essä, kritisk granskning och analys. Kursens huvudfokus ligger på att din egen textproduktion samt workshops där vi läser och diskuterar varandras texter.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt samt seminarier. Under seminarier kan även gästkritiker från arbetslivet förekomma, som till exempel journalister och kulturskribenter. Under seminarier och workshops förväntas du presentera, kritiskt värdera och diskutera dina egna och dina kurskamraters skriftliga övningar.

Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier och workshops.