Aula

Utökad kunskap om juridik på miljöområdet

Kurs

Miljöjuridik

7.5 hp

På kursen får du lära om grundläggande rättskunskaper med avseende på miljöskyddet. Du skapar dig en översiktlig bild av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner i svensk miljörätt samt får en orientering om internationell miljörätt, framförallt inom EU.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med miljörätt och juridik inom många olika branscher Kursen ger specialiserad kunskap med stark anknytning till företagandet och arbetsmarknaden i Sverige och EU, profilerad på miljörättsliga mål och frågor. Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England.
Verktyg att skapa, värdera och förmedla juridisk kunskap om miljöskydd Miljöjuridik ger dig en introduktion till ämnet och grundläggande förståelse för juridikens betydelse inom miljö, natur och samhälle. Kursen är för dig som är intresserad av en renodlad juridisk utbildning men också du som läser andra ämnen och som vill skaffa dig viss juridisk kunskap om miljöskyddet. Du får lära dig om miljörättens betydelse kopplat till viktiga områden inom politik och globalisering. Kursen innehåller både teoretiskt och vetenskapligt förankrade moment såväl som praktiska. Arbetssätt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, både gruppvis och individuellt, även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. Kursen antar cirka 45 studenter per termin. Gruppuppgifterna görs av mindre grupper om cirka fyra till fem personer.
Bred förståelse för och kunskap om miljörättens roll i samhället På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.