Betongbänk utomhus.

Lär dig om miljökonsekvensbeskrivningar och hur du använder dem

Kurs

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

15 hp

Vår

100%

Campus

Vill du förstå syftet med miljökonsekvensbeskrivningar? Kursen är för dig som både vill förstå, och lära dig tillämpa miljökonsekvensbeskrivningar. Under den första delen lär du dig om teorier bakom begreppet och dess roll för miljövården. I den andra delen lär du dig om praktiskt tillämpande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Efter kursen har du teoretisk kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar. Du har även tränat upp en praktisk förmåga att tillämpa miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattande. Läs om ämnets forskning
Studera teorin om och tillämpning av miljökonsekvensbeskrivningar I kursen får du fördjupad förståelse om begreppet miljökonsekvensbeskrivning. Kursen behandlar det bakomliggande teorin, framväxten av begreppet och dess roll för miljövården. Du får även kunskap om det praktiska tillämpandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Det innefattar hur man tar fram, bedömer och beaktar miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet. Kursen har både ett nord- och sydperspektiv, med särskilt fokus på Sverige. Både den teoretiska och praktiska delen är nära integrerade. De löper till stor del parallellt under kursen. Den praktiska delen innehåller ett större projektarbete som utförs i grupp. Du får öva din förmåga att planera, samarbeta och ta ansvar för det gemensamma slutresultatet. Arbetssätt Undervisningen i den teoretiska delen utgörs främst av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Den teoretiska delen examineras genom inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen. Den praktiska delen utgörs främst av ett större projektarbete i grupp. Projektarbetet presenteras och examineras både muntligt och skriftligt.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Kursen är för dig som både vill förstå och få kunskap om miljökonsekvensbeskrivning. Du lär dig bland annat innebörden av miljökonsekvensbeskrivning som begrepp. Särskilt får du kunskap om den bakomliggande teorin, framväxten av begreppet och dess roll för miljövården. Kursen ger dig även förståelse över det praktiska arbetet med att ta fram, bedöma och beakta miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet. Syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Till exempel effekten på människor, djur, växter, mark, klimat och kulturmiljö. Samt vilka effekter det kan ha på hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i stort, som på hushållning med material, råvaror och energi. Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.