Varför ämnet?

Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön

Kursen är för dig som både vill förstå och få kunskap om miljökonsekvensbeskrivning. Du lär dig bland annat innebörden av miljökonsekvensbeskrivning som begrepp. Särskilt får du kunskap om den bakomliggande teorin, framväxten av begreppet och dess roll för miljövården. Kursen ger dig även förståelse över det praktiska arbetet med att ta fram, bedöma och beakta miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Till exempel effekten på människor, djur, växter, mark, klimat och kulturmiljö. Samt vilka effekter det kan ha på hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i stort, som på hushållning med material, råvaror och energi.

Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor.

Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet.

Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.