Södertörns högskola_moas båge

Arbeta med miljötillsyn och miljövägledning

Kurs

Miljötillsyn

15 hp

Höst

100%

Campus

Kursen diskuterar begreppen miljötillsyn och miljövägledning, de bakomliggande teorierna, deras roll för miljöarbetet samt det praktiska arbetet med att arbeta fram och bedöma olika verktyg och metoder. Kursen är förberedande för att kunna arbeta med miljötillsyn och miljövägledning i offentlig förvaltning. Särskild vikt läggs vid att använda olika typer av kommunikativa verktyg för skriftliga och muntliga dialoger.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Rubrik för din framtid: Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Efter kursen kan du arbeta både inom offentlig förvaltning och inom miljökonsultbranschen. Läs om ämnets forskning
Miljötillsyn Kursen behandlar det praktiska arbetet med miljötillsyn och miljövägledning genom ett större självständigt projektarbete. Detta projektarbete utförs i grupp vilket ställer krav på planering, delaktighet, samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma slutprodukten hos deltagarna. Kursen genomförs med föreläsning och seminarier. Det praktiska arbetet med miljötillsyn och miljövägledning behandlas genom ett större självständigt projektarbete som genomförs i grupp, Under kursen genomförs gästföreläsningar och studiebesök.
Rubrik för varför ämnet: Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.