Bänkar med höstlöv på marken.

Utveckla kunskap för att förändra vår framtid

Kurs

Miljövetenskap C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du fördjupa dina kunskaper inom miljö och hållbar utveckling? Miljövetenskap C är för dig som vill fördjupa dina ämneskunskaper och din förmåga att analysera miljövetenskapliga problem. Kursen kombinerar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning och undervisning. Det ger dig kunskapen och förståelsen för hur vi ska hantera och planera vår framtid.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen hunger Ingen hunger
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Specialiserade kunskaper för arbete inom miljö och utveckling FN:s globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. I Miljövetenskap C studerar du såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning. Genom mångvetenskapliga perspektiv ökar du din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid. Under kursen utvecklar du din förmåga att analysera miljövetenskapliga problem i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Kursen består av två delkurser och du har själv möjligheten att påverka utformningen av din utbildning. I den första delkursen väljer du själv en eller två fördjupningskurser som totalt omfattar 15 högskolepoäng. De valbara delkurser skiljer sig åt beroende på om du läser på höst- eller vårterminen. I den andra och avslutande delkursen författar du ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Här får du ytterligare en möjlighet att påverka din fördjupning då du själv väljer temat du ska skriva om. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner. Även gästföreläsningar kan förekomma. Du har lärarledd undervisning cirka två till fyra timmar om dagen, ungefär tre till fyra dagar i veckan. Uppsatsmomentet innebär till stor del självständiga studier. Under uppsatsarbetet får du handledningstillfällen, både enskilt och i grupp. Du examineras genom skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar i grupp och individuellt. I kursens sista moment examineras du genom utförandet av en uppsats, ventilering av uppsats och opponering av en annan students uppsats. Du studerar tillsammans med ungefär 40 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.