Orange stolsrygg och fönstervägg i bakgrunden.

Hur hanterar vi knappa resurser och arbetar mot hållbar ekonomisk utveckling?

Kurs

Nationalekonomi A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

På vilket sätt kan nationalekonomi bidra till ett bättre samhällsklimat och hur kan vi bekämpa klimatförändring genom ekonomisk kunskap? Nationalekonomi A ger dig en bred introduktion till ämnet. Du får med dig kunskap och förståelse för de teorier och verktyg som används för att lösa dagens ekonomiska problem.

Möt våra studenter Rosanna & Josef

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt våra studenter Rosanna & Josef

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Verktyg och kunskap för att analysera viktiga samhällsproblem Efter studier i nationalekonomi kan du arbeta både inom den privata och offentliga sektorn, både för nationella och internationella organisationer med frågor som berör samhällets ekonomi. Inom den privata sektorn är det vanligt att nationalekonomer arbetar på banker eller på företag inom den finansiella sektorn. Men nationalekonomer kan även arbeta på konsultföretag eller andra företag som kräver samhällsekonomisk kompetens. Inom den offentliga sektorn kan du bland annat arbeta på departement, myndigheter, kommuner och Riksbanken. Genom att studera nationalekonomi skaffar du dig viktig och samhällsnyttig kunskap. Du har efter studierna kunskap och verktyg för att kunna analysera viktiga samhällsproblem. Likaväl som att studier i nationalekonomi ger dig en styrka på arbetsmarknaden får du även en viktig allmänbildning som ger dig kunskap om vår samhällsekonomi. Läs om ämnets forskning
Introduktion till nationalekonomi på makro- och mikronivå Nationalekonomi A ger dig en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig grundläggande teoretiska kunskaper som kan användas vid analyser av samhällsekonomiska problem. De teoretiska momenten tillämpas genom kurser som förklarar hur de nationalekonomiska teorierna används i dagens samhällsekonomiska debatt. Kursen anknyter till frågor om olika konjunkturer, växelkurser, nationella och globala kriser, marknadsvillkor och global handel. Kursen är uppdelad i två block. Först läser du nationalekonomi på makronivå och sedan på mikronivå. Nationalekonomi på makronivå anlägger ett bredare och mer övergripande perspektiv på ämnet. Det kretsar bland annat kring samspelet mellan hur olika marknader på nationell och global nivå påverkar områden som sysselsättning, växelkurser och långsiktig tillväxt. Nationalekonomi på mikronivå undersöker närmare egenskaper på olika marknader. Till exempel konsumtionsteori och företags kostnadssamband. Arbetssätt Utbildningen innefattar lärarledd undervisning cirka 9-15 timmar i veckan. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det kan även förekomma gästföreläsningar under kursen. Du examineras bland annat genom salstentamen och aktivt deltagande på seminarier samt redovisningar. Under höstterminen tar högskolan emot cirka 160 studenter till kursen och på vårterminen cirka 240. Studenterna delas in i mindre grupper inför seminarier.
Få kunskap och förståelse över ekonomins roll i dagens samhälle Nationalekonomi A ger dig grundläggande kunskaper och förståelse för de verktyg och teorier som används inom ämnet. Kursens allmänbildning ger dig en styrka på arbetsmarknaden och möjligheten att läsa vidare till avancerad nivå. Kursen berör bland annat de globala målen om ekonomisk tillväxt och klimatförändringar genom att lyfta ämnen som hållbar långsiktig tillväxt och gröna budgetar. Nationalekonomi spelar en viktig roll för samhällets demokrati, då ämnets uppgift är att undersöka hur vi hanterar och fördelar samhällets resurser. Ämnet har därmed en stark koppling till de flesta av FN:s globala mål. Nationalekonomi har ett brett perspektiv som omfattar fler olika funktioner i samhället, allt ifrån villkor för företag och anställda till förutsättningar för en hållbar utveckling och finansmarknadens roll för global stabilitet. Nationalekonomi består av flera olika områden och har en tydlig koppling till många aktuella samhällsproblem. Genom att studera ämnet får du kunskap om bland annat miljöekonomi, utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi, industriell organisation, arbetsmarknadsekonomi och olika teorier för internationell handel. De olika delarna är starkt förknippade med dagsaktuella problem som handelskrig och globalisering, arbetslöshet och integration, fattigdomsproblem och möjlighet till utveckling i fattiga länder. Du som studerar nationalekonomi skaffar dig viktig samhällskunskap som är en styrka på arbetsmarknaden. Du får med dig redskap att analysera viktiga samhällsproblem. På Södertörns högskola strävar vi efter att lära ut ämnet utifrån ett brett perspektiv och ett förutsättningslöst förhållningssätt. Studenter som börjar läsa nationalekonomi överraskas ofta över att det finns systematiserad kunskap inom en mängd områden där dom tidigare bara trodde att det fanns åsikter. Johanna Palmberg Ämnessamordnare för Nationalekonomi