Bänk i trä utomhus. Löv och berg i bakgrunden.

Studera människans användande av naturresurser

Kurs

Naturresurshushållning

15 hp

Under kursen får du fördjupa dig i människans användande av naturresurser och dess effekt på ekosystemet. Stort fokus läggs på att problematisera hållbarhetskonceptet, och du får diskutera hållbar utveckling och hållbart företagande. Du lär dig bland annat att identifiera olika ekosystemtjänster.

Hur funkar högskolestudier egentligen

Hur funkar högskolestudier egentligen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Studera människans beroende av naturresurser, och dess effekt på ekosystemet Kursen i naturresurshushållning visar och utvärderar människans beroende av olika naturresurser. Du får studera hur vårt användande av naturresursbasen påverkar olika ekosystems möjligheter att producera ekosystemtjänster. Kursen tar upp olika koncept, ansatser och redskap som innefattar bland annat ekosystemstjänster, ekologiska fotavtryck, miljö- och hållbarhetssystem (till exempel ISO 14001) och CSR. Stort fokus läggs på att problematisera hållbarhetskonceptet, samt diskutera hållbar utveckling och hållbart företagande. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök. Det kombineras med mindre gruppövningar och ett större projektarbete i form av en uppsats. Du examineras genom muntliga redovisningar av grupparbeten, samt aktivt deltagande på seminarier och studiebesök.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.