Närbild på bänk i trä. Människor i bakgrunden.

Introduktion till pedagogikens stora frågor och utmaningar

Kurs

Pedagogik A

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av relationen mellan människan och samhället? Är du nyfiken på hur kunskap, värden och normer skapas och förändras? Pedagogik A introducerar dig för ämnet pedagogik och dess stora teman. Du får bland annat undersöka relationen mellan uppfostran och frihet, samt pedagogiska frågor om interkulturalitet, diskriminering och normaliteter .

Hur funkar högskolestudier egentligen

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå. Läs om ämnets forskning
Introduktion till pedagogiken, ur historiska och nutida perspektiv Kursen är en introduktion till ämnet pedagogik. Pedagogik A ger dig kunskap om centrala begrepp och belyser ämnet ur ett historiskt och nutida perspektiv. Du får diskutera och analysera texter som rör bland annat jämställdhet och jämlikhet i relation till utbildning, undervisning och uppfostran. Du får även pröva att tillämpa en vetenskaplig metod. Vilket ger dig erfarenhet av och förståelse för olika pedagogiska situationer. Som till exempel undervisningsuppdrag och ledarskapsfrågor. I den första delkursen, Pedagogikens plats och platsens pedagogik, presenteras du för ämnets framväxt. Delkursen behandlar ämnet pedagogik i relation till andra ämnen och vad som utmärker en pedagogisk fråga. I den andra delkursen, Tidlösa pedagogiska problem, får du undersöka just tidlösa pedagogiska problem. Som relationen mellan fostran och frihet samt relationen mellan individ och samhälle. Delkurs tre, Pedagogik från marginalen, har ett särskilt fokus på interkulturalitet och frågor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelser. Under delkurs fyra, Pedagogiska frirum, får du undersöka ungdomskultur, populärkultur, konst- och mediekultur samt kultur- och föreningsliv. Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Utöver det har du grupparbeten och förväntas studera på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och observationsövningar. Du examineras genom individuella skrivuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för gruppuppgifter.
Stötta människor och verksamheter genom utveckling och förändring Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället. Om du vill engagera dig i frågor om hur det går att samtidigt bevara världen genom att förändra den, då ska du läsa pedagogik! Cecilia Ferm Almqvist Lektor vid Institutionen för kultur och lärande