Närbild på bänk i trä. Människor i bakgrunden.

Introduktion till pedagogikens stora frågor och utmaningar

Kurs

Pedagogik A

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av att lära dig hur människor utvecklas genom bildning och utbildning? Vill du veta mer om hur kultur, kunskaper och värden förs vidare mellan människor genom pedagogiska processer? Kursen pedagogik A ger dig en första orientering i pedagogikens grundfrågor utifrån vetenskapliga, historiska och samhälleliga perspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, Försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå. Läs om ämnets forskning
Introduktion till pedagogik i historia och nutid Pedagogik A är en introduktion till pedagogik som vetenskapligt ämne och dess centrala begrepp. Vi belyser ämnet ur både historiska och samtida perspektiv. Du får diskutera klassiska och aktuella texter om utbildning, undervisning och fostran vilka är ämnets centrala teman. Du får även reflektera över din egen och andras kunskaps- och bildningsprocess. I den första delkursen, Pedagogikens plats och platsens pedagogik, presenteras du för ämnet och dess framväxt i relation till andra ämnen. Du får även veta vad som utmärker en pedagogisk frågeställning. I den andra delkursen, Tidlösa pedagogiska problem, får du fundera över klassiska pedagogiska dilemman som relationen mellan fostran och frihet och mellan individen och samhället. Delkurs tre, Pedagogik från marginalen, har ett särskilt fokus på interkulturalitet och frågor om marginalisering, normalitet och avvikelser. Under delkurs fyra, Pedagogiska frirum, får du undersöka pedagogiska frågor inom ungdomskultur, populärkultur, konst- och mediekultur samt kultur- och föreningsliv. Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Utöver det har du grupparbeten och förväntas studera på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och observationsövningar. Du examineras genom individuella skrivuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier. Du studerar tillsammans med ungefär 20-25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för gruppuppgifter.
Stötta människor och verksamheter genom utveckling och förändring Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället. Om du vill engagera dig i frågor om hur det går att samtidigt bevara världen genom att förändra den, då ska du läsa pedagogik! Cecilia Ferm Almqvist Lektor vid Institutionen för kultur och lärande