Närbild på bänk i trä. Människor i bakgrunden.

Fördjupa och bredda dina pedagogiska kunskaper

Kurs

Pedagogik B

30 hp

Vår

100%

Campus

Är du intresserad av hur pedagogik kan bidra till förändring av människor, kulturer och samhällen? Vad skiljer pedagogisk förändring från politisk förändring? I Pedagogik B får du bekanta dig med tre centrala forskningsområden inom ämnet samtidigt som du får reflektera över din egen och andras kunskaps- och bildningsprocess.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, Försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå. Efter Pedagogik B har du fördjupad och breddat dina kunskaper i ämnet pedagogik. Du har utvecklat en spetskompetens inom frågor som rör pedagogiska relationer och praktiker. Såväl som teori och policy kring pedagogikens förutsättningar och utmaningar inom områden som globalisering och social rättvisa. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i tre centrala forskningsområden och ett självständigt arbete Kursen fokuserar på pedagogiska frågor om människans uppkomst, handlande och meningsskapande. Pedagogik som förändring: relationer och praktiker, får du undersöka pedagogiska relationer och praktiker i en rad sammanhang. Både i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. I delkursen Pedagogikens förutsättningar: teori och policy, står relationen mellan utbildning och demokrati i centrum. Makt, kunskap och konflikt är tre centrala teman som belyses i relation till frågor om fostran, utbildning och undervisning. En annan delkurs du möter är Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, där får du fördjupa dig i de pedagogiska utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Ett samhälle där frågor om interkulturalitet, medborgarfostran och individens delaktighet i samhällslivet blir allt mer aktuellt. I kursen genomför du även ett självständigt vetenskaplig arbete. Det inkluderar formulering av en pedagogisk frågeställning och genomförandet av en mindre studie. Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Utöver det har du grupparbeten och förväntas studera på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras genom individuella skrivuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande på seminarier samt genomförandet av ett självständigt vetenskapligt arbete. Du studerar tillsammans med ungefär 10 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för gruppuppgifter.
Stötta människor och verksamheter genom utveckling och förändring I Pedagogik B får du möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper inom pedagogikämnet. Du introduceras för aktuell pedagogisk forskning inom tre centrala fält: Relationer och praktiker, Teori och policy samt Globalisering och social rättvisa. Avslutningsvis får du fördjupa dig i ett relevant område genom ett självständigt vetenskapligt arbete. Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället.