Närbild på bänk i trä. Människor i bakgrunden.

Fördjupa dig i ett pedagogiskt område utifrån ditt intresse

Kurs

Pedagogik C

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av att utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt och fördjupa dig inom en specifik pedagogisk fråga? I Pedagogik C författar du ett självständigt vetenskapligt arbete. Du får fördjupa dig i ett av pedagogikens tre centrala forskningsområden samtidigt som du övar grunderna för ett vetenskapligt arbetssätt. Du får även diskutera pedagogikämnets roll i samhället.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, Försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå. Läs om ämnets forskning
Förberedelser för, och genomförandet av, ett självständigt vetenskapligt arbete Under Pedagogik C får du möjligheten att undersöka och fördjupa dig i ett eget intresseområde inom ämnet. Vi tar utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning och teoribildning. I slutet av kursen skriver du en kandidatuppsats i form av ett självständigt vetenskapligt arbete. Du förbereds för uppsatsskrivandet redan i delkurs ett och två. I den första delkursen väljer du ett forskningsfält att fördjupa dig i. Du väljer mellan de tre forskningsområdena: relationer och praktiker, teori och policy samt globalisering och social rättvisa. I den andra delkursen breddar och fördjupar du din kunskap inom vetenskapsteori och metod från B-kursen. Delkursen behandlar även etiska frågor som kan uppstå inom ramen för ett forskningsarbete, samt den pedagogiska forskningens samhällsrelevans. I den tredje delkursen genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete inom det forskningsområde du har valt att fördjupa dig i. Genom att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats, får du öva på att självständigt identifiera och formulera en pedagogisk frågeställning, välja lämplig vetenskaplig teori och metod samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för arbetet. Arbetssätt Kursen innehåller cirka fyra timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid förväntas du studera i grupp eller på egen hand. Under uppsatskursen har du mindre lärarledd undervisning och i stället handledning gruppvis och individuellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras genom skriftlig tentamen, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Du läser kursen tillsammans med ungefär 10 andra studenter.
Stötta människor och verksamheter genom utveckling och förändring Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället.