Närbild på bänk i trä. Människor i bakgrunden.

Fördjupa dig i ett pedagogiskt område utifrån ditt intresse

Kurs

Pedagogik C

30 hp

Höst

100%

Campus

Pedagogik C förbereder dig för, och innefattar genomförandet av, ett större självständigt vetenskapligt arbete. Inledningsvis väljer du att fördjupa dig i ett av pedagogikens tre centrala forskningsområden. Vidare vidgar du dina vetenskapliga teorier och metoder. Detta för att slutligen genomföra en vetenskaplig undersökning i ditt intresseområde.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå. Läs om ämnets forskning
Förberedelser för, och genomförandet av, ett självständigt vetenskapligt arbete Under Pedagogik C får du möjligheten att undersöka ett eget intresseområde. Detta med utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning. Kursen innehåller en kandidatuppsats som innefattar ett självständigt vetenskapligt arbete. Du förbereds för uppsatsskrivandet redan i delkurs ett och två. I den första delkursen väljer du ett forskningsfält att fördjupa dig i. Du väljer mellan de tre centrala forskningsområdena du presenterades för i B-kursen: Relationer och praktiker, Teori och policy samt Globalisering och social rättvisa. I den andra delkursen vidgar du din kunskap inom pedagogikens vetenskapsteori och metod. Delkursen behandlar även etiska dilemman som kan uppstå inom ramen för ett forskningsarbete, samt den pedagogiska forskningens samhällsrelevans. Avslutningsvis genomför du ett större självständigt vetenskapligt arbete i det forskningsområde du valde att fördjupa dig i under den första delkursen. Genom att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning får du öva på att: självständigt identifiera och formulera en frågeställning, välja lämplig vetenskaplig teori och metod samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för arbetet. Arbetssätt Kursen innehåller cirka fyra timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid förväntas du studera i grupp eller på egen hand. Under uppsatskursen har du mindre lärarledd undervisning och istället handledning gruppvis och individuellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras genom skriftlig tentamen, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Du läser kursen tillsammans med ungefär tio andra studenter.
Stötta människor och verksamheter genom utveckling och förändring Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället.