polis

Bredda dina karriärmöjligheter med fördjupad professionskunskap

Kurs

Polisiärt arbete, praktiknära studier 1

30 hp

Höst

50%

Distans

Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 riktar sig till dig som genomgått polisutbildning och önskar vidareutbilda dig. På kursen fördjupar du dina kunskaper om brottförebyggande samt brottsutredande arbete. Samtidigt utvecklar du din förmåga i att vetenskapligt undersöka frågor relevanta för polisärt arbete. Dina erfarenheter av polisyrket utgör en grund för studierna och kopplas ihop med de olika teoretiska perspektiven som behandlas på kursen.

Efter avslutad kurs finns möjlighet att läsa Polisiärt arbete, praktiknära studier 2, vilken tillsammans med avslutat polisprogram, kan ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete.

Läs mer om kursens innehåll samt ansökan och behörigheter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bredda din kompetens för att utveckla polisens arbete Polisens arbete är komplext och mångfacetterat. Efter ha avslutat denna kurs får du möjlighet att studera vidare på Polisiärt arbete, praktiknära studier 2. Med dessa kurser breddar du din kompetens i att på olika sätt och i olika funktioner och befattningar medverka till trygga medborgare och säkrare samhällen. Du får fördjupade kunskaper i hur du kan bidra till polisens verksamhet, samt kunskaper i både brottsförebyggande och i brottsutredande arbete. Tillsammans med ett avslutat polisprogram, kan kurserna Polisiärt arbete, praktiknära studier även ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete. ”Jag läser kursen för att utveckla mig själv i mitt yrke och för att få ökad förståelse för utsatta områden. Hur hamnade vi där? Och vilka är vägarna vidare framåt? Jag har fått en bredare kunskap gällande landets utsatta områden. Det som gör kursen så intressant är att den är praktiknära, vilket betyder att den är direkt kopplad till den polisiära verksamheten och det man läser har man direkt nytta av. Önskan vore att alla poliser fick möjlighet att läsa denna kurs då den är både relevant och högaktuell. All litteratur och alla föreläsningar har varit intressanta och jag känner att jag haft nytta av allt i mitt dagliga arbete. Kursen bidrar till att bygga broar och bredda vår kompetens som poliser, så att vi blir bättre rustade att hantera vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.” Polis sedan 12 år med erfarenhet från bland annat ingripandepolis, barn- och ungdomsutredare, gränspolis, utlandstjänst, aspiranthandledare. Polisiärt arbete, praktiknära studier 1
Fördjupad professionskunskap i det polisiära arbetets utförande Kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 (PAPS1) riktar sig till dig som är polisutbildad och antingen är verksam polis idag, eller har varit det tidigare. Att kursen är praktiknära innebär att dina erfarenheter av arbete inom Polisen ges stort fokus, och att de teorier som behandlas på kursen på olika sätt knyts an till dina erfarenheter av praktik. Kursen bygger på en växelverkan mellan teori och praktik, där du ges möjligheter att reflektera över dina praktiska kunskaper och erfarenheter med stöd i teorier som behandlas på kursen. Studier i Polisiärt arbete innebär att du fördjupar din förståelse av polisens verksamhet, med särskilt fokus på det polisiära arbetet som process. Här ligger betoningen på att belysa och förstå hur Polisen arbetar med sitt uppdrag, och att kritiskt undersöka konsekvenser av detta. På kursen ges du möjlighet till kompetensutveckling inom två viktiga områden för Polisen: brottsförebyggande samt brottsutredande arbete. Centralt på kursen är att skapa en övergripande förståelse för omständigheter relevanta för det brottsförebyggande och det brottsutredande uppdraget. På kursen utvecklar du som student också din kompetens i vetenskaplig metod och genomför en mindre praktiknära studie. Utgångspunkten är att ge dig verktyg att med stöd i aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod kunna bidra till att utveckla och utvärdera polisiära arbetsmetoder. Efter avslutad kurs har du möjlighet att söka Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 (PAPS2), vilken tillsammans med avslutat polisprogram, kan ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete. Arbetssätt Kursen ges på halvfart på distans med totalt tre fysiska campusträffar. Det innebär att merparten av studierna kan genomföras i form av självstudier på distans, med hjälp av högskolans lärplattform Canvas. Undervisning sker i form av webbaserade föreläsningar och diskussioner, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt seminarier. De vanligaste examinationsformerna är hemtentamen och olika former av skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en mindre praktiknära studie, där varje student försvarar sin egen studie, samt opponerar på en annan students studie. Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se Har du frågor om kursens innehåll är du välkommen att kontakta ämnesrådets ordförande Lina Nyroos, lina.nyroos@sh.se eller avdelningsföreståndare Lotta Tillberg, lotta.tillberg@sh.se . Behörigheter och ansökan om reell kompetens Utbildningen kräver utöver grundläggande behörighet även särskild behörighet om 120 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete. Du som har en äldre polisutbildning som inte genererat högskolepoäng uppmanas ansöka om reell kompetens för den särskilda behörigheten. Samtliga handlingar gällande reell kompetens måste vara inne senast den 15 april 2024 , sen komplettering behandlas ej. Vid eventuell sen ansökan måste du inkomma med handlingarna i samband med ansökan. Din ansökan ska innehålla följande: Blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs (pdf). Du hittar mer information på antagning.se Kursintyg/examensbevis från din avklarade polisutbildning Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se