Del av soffa indelad i olika orange färger.

Skaffa praktisk yrkeserfarenhet inom din studieinriktning

Kurs

Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du tillämpa dina studier i praktiskt arbete? Genom en praktiktermin får du möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Du gör minst 15 veckors praktik vid en myndighet, förvaltning, organisation eller företag, i Sverige eller utomlands. Syftet är att du ska få praktisk erfarenhet, vilket ger dig en styrka på arbetsmarknaden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Förankra dina studier i praktiskt arbete Kursen innebär att du genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag. Praktiken omfattar minst 15 veckor och du kan genomföra praktiken i Sverige eller utomlands. Under praktiken får du tillfälle att omsätta dina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete, och lära dig hur din utbildning motsvarar de krav som ställs av arbetsmarknaden. Du ordnar själv din praktikplats, som sedan ska godkännas av kursansvarig. Praktikplatsen ska kunna ge dig arbetsuppgifter som är relevant för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Arbetssätt Kursen innebär att du genomför minst 15 veckors praktik. Du ordnar själv din praktikplats, som sedan godkänns av kursansvariga. Seminarier på högskolan kan förekomma under kursen. Kursen examineras genom utförd praktik, en praktikrapport och en muntlig presentation av praktikrapporten.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration. I kursen får du möjlighet att använda dina teoretiska kunskap i praktiken. Du får samtidigt yrkeslivserfarenhet som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.