Grå och rosa stol mot varandra.

Vetenskaplig förståelse för samspelet mellan människor

Kurs

Psykologi A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Hur fungerar vi människor? Vad är det som gör att vi reagerar, tänker och beter oss som vi gör? Psykologi är vetenskapen som handlar om människors beteende, tankar, känslor och samspel. På psykologi A får du en första orientering i de huvudsakliga områdena inom psykologi samtidigt som du lär dig om dig själv och de omkring dig.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för sammanhang där människor agerar och samspelar Studier inom psykologi, och de kunskaper det ger, är användbara i de flesta sammanhang där människor agerar och samspelar. Du kommer att få kunskaper inom både psykologi och forskning tillsammans med ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. Dessutom kommer dina studier att innebära en personlig utveckling då du lär dig att förstå ditt eget tänkande och agerande. De flesta studenter väljer psykologiämnet som en del i en kandidatexamen tillsammans med ett annat ämne. Tack vare psykologins breda fokus kan den kombinationen vara allt ifrån nationalekonomi till miljövetenskap. Psykologin kan även vara en del av en yrkesutbildning, som exempelvis personalvetare eller lärare, och ämnet blir då en bas för det framtida yrket. En stor del av studenterna på Södertörns högskola läser psykologi som en del av Personalvetarprogrammet, och många arbetar idag inom rekrytering eller HR. Studier i psykologi kan också leda till arbete inom allt från utredning, vård och omsorg till marknadsföring. Efter Psykologi A kommer du, utöver att ha kunskaper i några av psykologins huvudområden, även ha kunskap inom vetenskapligt metodik och statistik. Du har även färdigheter om hur människan studeras vetenskapligt samt förståelse för dina egna och andras upplevelser. Dessa kunskaper är mycket användbara i arbetslivet – både som medarbetare, men även som medborgare. Väljer du att läsa B- och C-kursen i psykologi kan du, om du även läser 90 högskolepoäng valfria kurser, ta en kandidatexamen med huvudområde psykologi. Läs om ämnets forskning
En första orientering i grundläggande psykologi och dess vetenskapliga metoder Under A-kursen får du lära dig några av psykologins huvudinriktningar med dess undersökningsmetoder och vetenskapsteoretiska frågor. Kursen består av fyra delkurser: Introduktion i Psykologi Kognition Livslopps- och personlighetspsykologi Socialpsykologi Introduktionskursen tar upp psykologi som ämne i stort. Här lär du dig bland annat om hjärnans funktioner, intelligens, motivation stress och psykisk hälsa. Under Kognitionspsykologi lär du dig om människans mentala processer. Det innefattar bland annat inlärning, minne, perception, uppmärksamhet, problemlösande och beslutsfattande. Livslopps- och personlighetspsykologi handlar om människans fysiologiska, mentala och sociala utveckling genom livet. Du studerar människans personlighet och lär dig beskriva och förklara hennes sätt i ett helhetsperspektiv. Under delkursen Socialpsykologi introduceras du till olika socialpsykologiska ämnesområden och teorier. Bland annat studerar du om hur mänskligt samspel fungerar: hur våra tankar, känslor och handlingar påverkas av och påverkar andra människor. Under kursen får du inte bara viktiga ämneskunskaper utan även förmågan att skapa förståelse för relaterad vetenskaplig metodik. Det innebär att du lär dig kritiskt granska, samla in, tolka och sammanställa litteratur och empiriskt material. På det viset får du färdigheter inom psykologin från två perspektiv: dels genom ämneskunskaper, dels genom ett kritiskt analytiskt förhållningssätt. Arbetssätt Du studerar tillsammans med cirka 75 studenter som delas in i mindre grupper under seminarierna. Det är mellan tre och fyra lärarledda tillfällen i veckan och du förväntas då vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena. Vanliga examinationsformer är seminariearbete och salstentamen.
Utforska och lär dig om människors upplevelser, beteende och samspel Psykologi A riktar sig till dig som vill ha en introduktion till psykologiämnet och är intresserad av hur människan tänker, beter sig och upplever världen. Psykologi är ämnet för dig som är allmänt intresserad av hur människan – och du själv - fungerar, som vill arbeta inom områden där kunskaper om människan behövs eller är intresserad av psykologisk vetenskaplig metodik. Psykologiämnet är ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala till kulturella perspektiv. Frågor som ställs är till exempel vilka samband det finns mellan arv och miljö, vilka faktorer som påverkar människans personlighet och hur människor fattar beslut.Som vetenskap använder psykologin olika kvalitativa och kvantitativa systematiska metoder för att söka svar på sina frågor. Här på Södertörns högskola fokuserar psykologiämnet på faktorer och processer som bidrar till människans lärande, utveckling och välbefinnande. Dessutom betonas vetenskapliga metoder och statistik på samtliga kurser. Det betyder att ämneskunskap, vetenskaplig metod och statistik integreras och du tränas redan från början att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information.