Vad ingår?

En första orientering i grundläggande psykologi och dess vetenskapliga metoder

Under A-kursen får du lära dig några av psykologins huvudinriktningar med dess undersökningsmetoder och vetenskapsteoretiska frågor. Kursen består av fyra delkurser:

  • Introduktion i Psykologi
  • Kognition
  • Livslopps- och personlighetspsykologi
  • Socialpsykologi

Introduktionskursen tar upp psykologi som ämne i stort. Här lär du dig bland annat om hjärnans funktioner, intelligens, motivation stress och psykisk hälsa. Under Kognitionspsykologi lär du dig om människans mentala processer. Det innefattar bland annat inlärning, minne, perception, uppmärksamhet, problemlösande och beslutsfattande. Livslopps- och personlighetspsykologi handlar om människans fysiologiska, mentala och sociala utveckling genom livet. Du studerar människans personlighet och lär dig beskriva och förklara hennes sätt i ett helhetsperspektiv. Under delkursen Socialpsykologi introduceras du till olika socialpsykologiska ämnesområden och teorier. Bland annat studerar du om hur mänskligt samspel fungerar: hur våra tankar, känslor och handlingar påverkas av och påverkar andra människor.

Under kursen får du inte bara viktiga ämneskunskaper utan även förmågan att skapa förståelse för relaterad vetenskaplig metodik. Det innebär att du lär dig kritiskt granska, samla in, tolka och sammanställa litteratur och empiriskt material. På det viset får du färdigheter inom psykologin från två perspektiv: dels genom ämneskunskaper, dels genom ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

Du studerar tillsammans med cirka 75 studenter som delas in i mindre grupper under seminarierna. Det är mellan tre och fyra lärarledda tillfällen i veckan och du förväntas då vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena.

Vanliga examinationsformer är seminariearbete och salstentamen.