Stolsrader i föreläsningssal.

Få kunskap om och erfarenhet av publik- och omvärldsanalyser

Kurs

Publik- och omvärldsanalys

10 hp

Under kursen utvecklar du en bred förståelse över publik- och omvärldsanalys. Du får förståelse över dess relevans för medier, samhället och individen, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. Du genomför egna analyser och studerar aktuella exempel. Efter kursen har du kunskap om och erfarenhet av publik- och omvärldsanalyser.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Genom fördjupad kunskap lär du dig genomföra publik- och omvärldsanalyser Under kursen får du studera aktuella exempel på analyser av publik och omvärld, utifrån ett marknads- och myndighetsperspektiv. Kursen ger dig även kritiska och historiska perspektiv på forskning om publik och omvärld. Du får arbeta med fallstudier utifrån ett medieanalytiskt perspektiv. Det innebär att du samlar in, sammanställer, kritiskt analyserar och utvärderar nationell och internationell information. Underlaget hämtar från till exempel webbsidor, bloggar, samt tidnings- och artikeldatabaser. Du presenteras för verktyg som du själv använder för att genomföra publik- och omvärldsanalyser. Du lär dig även förstå de politiska, ekonomiska, teknologiska och kulturella sammanhang inom vilket publik- och omvärldsanalys har utvecklats inom. Samtidigt får du utveckla din förståelse över dess relevans för medier, samhället och individen, både ur ett historisk och samtida perspektiv. Arbetssätt Kursen omfattar 10 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar i grupp och individuellt. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, samt aktivt deltagande på seminarier.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet. Syftet med kursen är att du ska känna dig bekväm med att själv genomföra publik- och omvärldsanalyser. Samt de politiska, ekonomiska, teknologiska och kulturella sammanhang inom vilket publik- och omvärldsanalys har utvecklats inom. Du utvecklar dessutom din förståelse över dess relevans för medier, samhället och individen, både ur ett historiskt och samtida perspektiv.