Föreläsningssal med stolsrader.

Förstå den offentliga rättens betydelse för demokratin

Kurs

Rättsstat och offentlig rätt

15 hp

Lär dig med om de rättsstatliga elementen i den svenska rättsordningen. Kursen riktar sig till dig som kanske är intresserad av renodlad juridik eller vill skaffa dig kunskap om rättsstatens krav som gäller i Sverige. Utveckla dina kunskaper om rättsstatsidén och dess förverkligande i den svenska konstitutionella ordningen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Utveckla dina juridiska kunskaper om offentlig rätt Under kursen studerar du den offentliga rätten, både ur ett förklarande och kritiskt analyserande perspektiv. Du får kunskap om förutsättningarna för rättsligt tänkande och agerande. Kursen behandlar bland annat rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori och frågor om rättssubjekt. Du lär dig om de mänskliga rättigheter som är bindande för de svenska myndigheterna. Kursen ger dig dessutom kunskap om hur rättsstatens krav kan begränsa utövande av offentlig makt. Under kursen utvecklar du din akademiska och juridiska förmåga. Du får träna på att redovisa kunskap om olika rättsliga normers tillkomst, systematik och användning. Du övar din förmåga att kritiskt värdera litteratur. Du får även öva på att formulera en kvalificerad juridisk frågeställning. Du får även möjlighet att självständigt planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Arbetssätt Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer - individuellt och i grupp - och genom skriftliga inlämningsuppgifter. Du studerar tillsammans med cirka 60 andra studenter.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.