Vad ingår?

Utveckla dina juridiska kunskaper om offentlig rätt

Under kursen studerar du den offentliga rätten, både ur ett förklarande och kritiskt analyserande perspektiv. Du får kunskap om förutsättningarna för rättsligt tänkande och agerande. Kursen behandlar bland annat rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori och frågor om rättssubjekt.

Du lär dig om de mänskliga rättigheter som är bindande för de svenska myndigheterna. Kursen ger dig dessutom kunskap om hur rättsstatens krav kan begränsa utövande av offentlig makt.

Under kursen utvecklar du din akademiska och juridiska förmåga. Du får träna på att redovisa kunskap om olika rättsliga normers tillkomst, systematik och användning. Du övar din förmåga att kritiskt värdera litteratur. Du får även öva på att formulera en kvalificerad juridisk frågeställning. Du får även möjlighet att självständigt planera, genomföra och redovisa ett projektarbete.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer - individuellt och i grupp - och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Du studerar tillsammans med cirka 60 andra studenter.