Vad ingår?

Kunskap om olika religioner ur historiska och samtida perspektiv

Under kursen kommer du att studera det mångreligiösa och mångkulturella samhälle vi lever i. Vi fokuserar på religion ur ett globalt och ett mer lokalt, svenskt perspektiv, och hur de två perspektiven samspelar med varandra.

Du får omfattande kunskap om olika religiösa traditioner ur historiska och samtida perspektiv. Kursen ger en god orientering i de stora världsreligionerna. Bland annat kommer du att studera kristendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism, och hur dessa tolkas och utövas i praktiken. Du kommer att få verktyg för att analysera hur människor i dag utövar sin religion och påverkas av heliga skrifter och läror

Kursen inleds med en kortare introduktion till religionsvetenskap. Därefter följer fyra tematiska delkurser som behandlar de stora världsreligionerna samt samtida andlighet och sekulära livsåskådningar.

Arbetssätt

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, grupparbeten och filmvisning. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamina.

Delar av kursens undervisning kan ges på engelska.