Aula

Bidra till ökad kunskap kring romska språk, kultur och historia

Kurs

Romani chib och romska studier

30 hp

Vill du lära dig mer om romska minoritetens språk, historia och kultur? Vill du förstå hur föreställningar, fördomar och antiziganism drabbar romer i dag? Kursen vänder sig till dig som i dag är verksam som till exempel modersmålslärare, polis eller socionom. Du kommer utöver studier i romani chib också få chans att kritiskt granska hur romer framställts i media, litteratur och konst, såväl historiskt som i nutid, samt vad som pågår inom romska ungdomskulturer idag.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor Genom romska studier stärker du din yrkeskompetens och gör dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du utvecklar en djupare förståelse över vad romska studier innebär och språket romani chib. Efter studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor. Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Läs mer om ämnets forskning
Förståelse för språket romani chib, romska minoriteters kultur och historia Under kursen får du med dig grundläggande kunskaper i forskningsfältet romska studier och det romska språket romani chib. Du kommer att få lära dig mer om språkets strukturer, historiska utveckling och de varianter som finns i dag. Dessutom berör kursen även frågor som handlar om att återuppliva språket romani chib och den romska kulturen. Kursen behandlar också romers historia, antiziganism och kampen för mänskliga rättigheter samt belyser olika romska gruppers språk, historia, religioner och traditioner. Utöver detta undersöks också aktuella frågor som rör romers migration, användning av sociala medier och flerspråkighet samt ungdomskulturers påverkan på unga romers språkbruk och livsstil. I kursen granskas också kritiskt hur romer framställts i litteratur och konst samt i media, såväl historiskt som i nutid. Kursen ger dessutom en orientering om viktiga databaser och andra källor som resurser för romska studier i sin helhet inklusive språket romani chib. Deltagande i kursen förutsätter inte förkunskaper i romani chib. Kursen bidrar till ökade insikter om den romska minoritetens historia och nutida situation och de stora variationer som också finns mellan olika romska grupper när det gäller språk, historia, traditioner och religioner såväl nationellt som internationellt. Arbetssätt Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier samt uppgifter individuellt och i grupp. Samtliga delkurser examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp. Muntliga presentationer individuellt och i grupp. Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar och föreläsningar. Avslutande skriftlig individuell inlämningsuppgift. Varje vecka har du en dag med en föreläsning och ett seminarium. Eventuellt kan grupparbete på campus vara aktuellt. Gästföreläsningar kan förekomma. Cirka 25 studenter kan antas till kursen som kommer att ges första gången hösten 2020. Vid eventuella grupparbeten kan studenterna delas in i mindre grupper.
Bidra till ökad kunskap om romska minoriteters språk, kultur och historia Romani chib och romska studier är en kurs för dig som vill få en övergripande förståelse för språket romani chib men också kunskap kring romers historia och nutida situation. Okunskapen om den romska minoritetens språk, historia och nutida situation är stor inom både skolans värld och i samhället i allmänhet. Föreställningar, fördomar och antiziganism drabbar än i dag romer i hög grad. Samtidigt pågår ett ökat deltagande bland romer i samhällets institutioner, vilket kräver nya förhållningssätt och kunskaper. Kursen ger dig den grundläggande kunskap om romska studier som saknas i dag men som också efterfrågas alltmer inom flera yrkesgrupper. Kursen vänder sig till dig som i dag arbetar som lärare, polis, socionom, modersmålslärare i romani chib, översättare eller tolk. Kursen är kopplad till fyra globala mål: God hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4), Minskad ojämlikhet (10) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). De kunskaper du får med dig från kursen ger dig verktyg att i din yrkesroll bidra till att förverkliga romers mänskliga rättigheter genom ett mer fredligt och inkluderande samhälle med minskad diskriminering och antiziganism, vilket i sin tur kan medverka till en förbättrad socioekonomisk situation för den romska minoriteten med exempelvis förbättrad hälsa, ökad utbildningsnivå och en minskad ojämlikhet.