Varför ämnet?

Bidra till ökad kunskap om romska minoriteters språk, kultur och historia

Romani chib och romska studier är en kurs för dig som vill få en övergripande förståelse för språket romani chib men också kunskap kring romers historia och nutida situation.

Okunskapen om den romska minoritetens språk, historia och nutida situation är stor inom både skolans värld och i samhället i allmänhet. Föreställningar, fördomar och antiziganism drabbar än i dag romer i hög grad. Samtidigt pågår ett ökat deltagande bland romer i samhällets institutioner, vilket kräver nya förhållningssätt och kunskaper. Kursen ger dig den grundläggande kunskap om romska studier som saknas i dag men som också efterfrågas alltmer inom flera yrkesgrupper.

Kursen vänder sig till dig som i dag arbetar som lärare, polis, socionom, modersmålslärare i romani chib, översättare eller tolk.

Kursen är kopplad till fyra globala mål: God hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4), Minskad ojämlikhet (10) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). De kunskaper du får med dig från kursen ger dig verktyg att i din yrkesroll bidra till att förverkliga romers mänskliga rättigheter genom ett mer fredligt och inkluderande samhälle med minskad diskriminering och antiziganism, vilket i sin tur kan medverka till en förbättrad socioekonomisk situation för den romska minoriteten med exempelvis förbättrad hälsa, ökad utbildningsnivå och en minskad ojämlikhet.