Grå och rosa stol i närbild med fönster i bakgrunden.

Fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin

Kurs

Samtida filosofi

15 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Samtida filosofi är en fortsättning på kursen Filosofisk historia. Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Under kursen får du fördjupa dig i problemfält som samtida politisk filosofi och frågor om subjektivitet och genus. Samtidigt övar du din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analytiska verktyg och perspektiv du har nytta av inom flera yrkesområden Efter studier i filosofi har du övat din förmåga att reflektera och tänka systematiskt kring frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia? Vad är medborgarskap, bildning och historiemedvetande? Du har en god grund för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Dina filosofiska kunskaper är ett bra komplement till andra ämnen, såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. Studierna av antikens klassiska filosofer och samtida tänkare har gett dig en gedigen historisk bakgrund. Samtidigt har du genom läsning och tolkning av originaltexter tränat din förmåga till reflektion och att formulera dig i skrift. Efter studier i filosofi har du utvecklat ett kritiskt tänkande och en god analytisk förmåga. Kunskaperna ger dig framförallt en styrka inom yrkesområden som innebär avancerad begreppsanvändning, kritisk analys och skrivande av argumenterande framställningar. Dina kunskaper är användbara inom en bredd av verksamheter, och du kan till exempel arbeta inom media, kultur, utbildning samt forskningsområdet. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i filosofiska problemfält Under denna webbkurs behandlas centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Kursen är tematiskt upplagd och omfattar både teoretisk och praktisk filosofi. Särskilt fokus läggs vid de franska, tyska och angloamerikanska teoribildningar som har sina rötter i den kontinentalfilosofiska traditionen. Du läser två delkurser: Kunskapsteori och politisk filosofi Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori Exempel på problemfält som tas upp är samtida politisk filosofi, frågor om subjektivitet, tolkning, genus, postkolonial teori och identitet. Du utvecklar en fördjupad förståelse över det samtida tänkandes metoder och centrala intresseområden. Du övar även din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter, såväl som att identifiera och reflektera över filosofiska problem. Arbetssätt Kursen är en fortsättning på Filosofins historia. Litteraturen är till stor del på engelska och kursen har en något högre abstraktionsnivå än Filosofins historia. All undervisning är nätbaserad, det innebär att föreläsningar läggs upp på nätet och du får delta i seminarier i form av läsloggar mellan lärare och studenter. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Bredda din allmänbildning, utveckla ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga Filosofi är konsten att tänka väl och ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster. Ämnet är allmänbildande och ger dig insikter om både ditt samhälle och dig själv. Du får diskutera politiska och vetenskapliga frågor med ett kritiskt perspektiv, vilket kommer att utveckla dig både som person och i ditt yrkesliv. Filosofi är en skapande verksamhet som ur kritisk dialog med sitt förflutna och sin samtid öppnar nya livsmöjligheter. Det är på samma gång ett systematiskt tänkande över varat och vetandet i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet. Studier i filosofi lägger en bra grund till studier inom andra ämnen. Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här sammanförs redan från början analysen av vetande och språk med undersökningar av etik och politik. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att du tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter. Vid sidan av den antika filosofin betonas särskilt den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir och Foucault. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Under studierna möter du forskningsaktiva lärare. Kurser erbjuds från grundnivå till avancerad nivå och det finns också möjlighet att doktorera inom ämnet.