Närbild på soffa i olika bruna och orange färger.

Studera sexualitet och kropp ur ett estetiskt och genusvetenskapligt perspektiv

Kurs

Sexualitet, kropp, estetik

7.5 hp

Vill du, ur ett genusvetenskapligt perspektiv, undersöka hur sexualitet och kropp representeras inom konst, reklam, mode, film och litteratur? Du studerar kulturella framställningar av genus, kön och begär samt diskuterar pornografi, drag och queera femininiteter. Du lär dig identifiera och beskriva hur sexualitet representeras i olika sammanhang.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Studera hur sexualitet representeras i olika sammanhang Kursen fokuserar på de visuella framställningarna av sexualitet och kropp. Du får undersöka hur de representeras inom bland annat konst, reklam, mode, film och litteratur, både under senmodern tid och i samtiden. Du studerar också teman som kroppens estetisering och dess betydelse för idéer om genus och sexuell identitet, samt kulturella framställningar av genus, kön och begär. Under kursen diskuteras även pornografi som ett estetiskt uttryck och ur politisk synvinkel. Du utvecklar förmågan att identifiera och beskriva genusvetenskapliga analyser av hur sexualitet representeras i bland annat reklam, scenkonst och pornografi. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt både skriftliga och muntliga examinationer, som till exempel hemtentamen och inlämningsuppgifter.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.