Grå skrivbordsstolar.

Förbered dig för högskolans akademiska skrivande

Kurs

Skrivande för högskolestudier

15 hp

Vår

50%

Distans

Många studenter kan uppleva det akademiska skrivandet som en utmaning. Kursen är för dig som är relativt ny student på högskolenivå och är ovan vid det akademiska skrivandet. Du får testa på typiska skrivuppgifter som du kommer möta i dina fortsatta studier. Syftet är att du efter kursen ska känna dig tryggare i det akademiska skrivandet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga färdigheter i språk och kommunikation som kan användas inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Läs om ämnets forskning
Praktisk övning i akademiskt skrivande och responsarbete Under kursen behandlas olika typer av skrivande. Du lär dig olika vetenskapliga texters upplägg, stil, disposition och formalia. Du övar upp din förmåga att producera och bearbeta egna skriftliga arbeten, samt din förmåga att ge respons och återkoppling på andra studenters skriftliga arbeten. Kursen fokuserar på det akademiska skrivandet. Du får bekanta dig med typiska skrivuppgifter som du kommer möta under dina framtida studier. Som till exempel beskrivning, reflektion, analys och diskussion. Du får skriva mycket själv och reflektera över ditt skrivande, men får också kunskap om de teoretiska grunderna för akademiskt skrivande. Kursen innehåller responsövningar där du får träna på att ge respons på andras arbete och ta emot respons på egna. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, responsarbete och aktivt deltagande på seminarier.
Kunskap om akademiskt skrivande och utvecklade språkfärdigheter Kursen är för dig som vill utveckla din läsförståelse och skriftliga färdighet inför studier på högskolenivå. Målet är att du ska kunna använda språket som redskap i fortsatta studier och framtida arbetsliv. Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information. Bra att veta innan du söker kursen Den här kursen vänder sig till dig som redan talar och skriver svenska obehindrat. Du bör därför ha modersmålskompetens i svenska. Om du är osäker på vad detta innebär kan du kontakta ämnet svenska via e-postadressen svenska@sh.se .