Varför ämnet?

Kunskap om akademiskt skrivande och utvecklade språkfärdigheter

Kursen är för dig som vill utveckla din läsförståelse och skriftliga färdighet inför studier på högskolenivå. Målet är att du ska kunna använda språket som redskap i fortsatta studier och framtida arbetsliv.

Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal.

Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har.

Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information.

Bra att veta innan du söker kursen

Den här kursen vänder sig till dig som redan talar och skriver svenska obehindrat. Du bör därför ha modersmålskompetens i svenska. Om du är osäker på vad detta innebär kan du kontakta ämnet svenska via
e-postadressen svenska@sh.se.