Staplade stolar och pallar.

Undersök sociala processer med ett kritiskt perspektiv

Kurs

Sociologi A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Sociologi A orienterar dig i samhällets utveckling och historia. Ämnet berör alla aspekter av samhället, du blir rustad med kunskap och verktyg för att kritiskt reflektera över olika företeelser i samhället och se samband mellan dessa. I A-kursen får du undersöka sociala processer och förhållanden med ett kritiskt perspektiv och ställa den viktiga frågan – varför?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning
Se samhällets sociala processer med ett kritiskt öga Sociologi A riktar sig till dig som har intresse för samhället och sociala processer – och vill undersöka dessa med ett kritiskt perspektiv. Kursen låter dig bekanta dig med sociologin som vetenskap och olika sociologiska perspektiv på samhället. Tyngdpunkten ligger på aktuella sociala fenomen och mekanismer som präglat det svenska samhällets historiska utveckling. Det kritiska perspektivet försöker undersöka och lyfta fram nackdelarna med aktuella utvecklingar i samhället, som exempelvis globalisering och ökande ojämlikhet. Under kursens gång får du prova på det sociologiska hantverket med olika metoder för datainsamling och dataanalys. Detta både genom en egen studie baserat på ett fältarbete och i form av en kurs om samhällsvetenskapliga metoder. Dina kunskaper blir därmed både praktiska och teoretiska. Kursen har även en tydlig inriktning mot urban segregation i storstadsområden och du kommer att få diskutera de negativa konsekvenserna av flera aktuella politiska ämnen – ökad ojämlikhet, skillnader i livschanser och betydelsen av ett inkluderande och demokratiskt samhälle. Arbetssätt Mellan 50 och 80 studenter antas till kursen varje starttillfälle, vilket är både på hösten och våren. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om cirka 20 personer, och i dessa seminariegrupper skapas även arbetsgrupper om tre till fem studenter. Hur mycket undervisning som sker på plats på högskolan varierar under kursens gång, men i regel gäller fyra till tio timmars lärarledd undervisning i veckan. Kursen har ett varierat upplägg och innehåller både föreläsningar och seminarier. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med dina kurskamrater – både i skriftliga arbeten och i diskussioner kring kurslitteraturen. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga oppositioner, seminariedeltagande samt skriftliga hem- och salstentamen.
Samhällsförändring börjar med kunskap Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan.