Vad ingår?

Se samhällets sociala processer med ett kritiskt öga

Sociologi A riktar sig till dig som har intresse för samhället och sociala processer – och vill undersöka dessa med ett kritiskt perspektiv. Kursen låter dig bekanta dig med sociologin som vetenskap och olika sociologiska perspektiv på samhället. Tyngdpunkten ligger på aktuella sociala fenomen och mekanismer som präglat det svenska samhällets historiska utveckling. Det kritiska perspektivet försöker undersöka och lyfta fram nackdelarna med aktuella utvecklingar i samhället, som exempelvis globalisering och ökande ojämlikhet.

Under kursens gång får du prova på det sociologiska hantverket med olika metoder för datainsamling och dataanalys. Detta både genom en egen studie baserat på ett fältarbete och i form av en kurs om samhällsvetenskapliga metoder. Dina kunskaper blir därmed både praktiska och teoretiska.

Kursen har även en tydlig inriktning mot urban segregation i storstadsområden och du kommer att få diskutera de negativa konsekvenserna av flera aktuella politiska ämnen – ökad ojämlikhet, skillnader i livschanser och betydelsen av ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Arbetssätt

Mellan 50 och 80 studenter antas till kursen varje starttillfälle, vilket är både på hösten och våren. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om cirka 20 personer, och i dessa seminariegrupper skapas även arbetsgrupper om tre till fem studenter. Hur mycket undervisning som sker på plats på högskolan varierar under kursens gång, men i regel gäller fyra till tio timmars lärarledd undervisning i veckan.

Kursen har ett varierat upplägg och innehåller både föreläsningar och seminarier. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med dina kurskamrater – både i skriftliga arbeten och i diskussioner kring kurslitteraturen. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga oppositioner, seminariedeltagande samt skriftliga hem- och salstentamen.